ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
You are not logged-in. Login now to submit a quote »

English > Spanish (Dominican Republic)_Healthcare_Patient Educational Materials

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 16:11 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 16:11)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Services required: Translation, Checking/editing


Լեզուները՝ անգլերենից իսպաներեն

Լեզվի տարբերակը: Dominican Republic

Պատվերի նկարագրությունը՝

GLOBO is seeking translators, editors, and proofreaders who specialize in Spanish for the Dominican Republic. Experience in healthcare, oncology research, and marketing is preferred. Materials are patient forms, questionnaires and a website. Target audience is Spanish-speaking patients from the Dominican Republic living in the US.

Interested parties please send resumes and per word/hourly rates to [HIDDEN]

Poster country: Միացյալ Նահանգներ

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 24 ժամից
info Բժշկական, Շուկայավարություն
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Education / Pedagogy, Marketing / Market Research, Health Care = Med: HC
info Պահանջվող մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Բժշկական (ընդհանուր)
info Նախընտրած համակարգչային ծրագրերը՝ Wordbee
info Հայտ ներկայացնողի պահանջվող գտնվելու վայրը՝ Միացյալ Նահանգներ
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 30, 2017 16:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jul 1, 2017 16:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a corporate member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.7 out of 5

Note: Sign in to see outsourcer contact information.

Contact person title: Translation Project Manager

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.