The ProZ.com Blue Board has been an important risk management tool for language service providers since 2001 and includes 172,811 entries across 14,279 outsourcers.Access limited

Your access to the information in the ProZ.com Blue Board record is limited. To gain full access, consider becoming a professional or business ProZ.com member.

Նախատեսված է միայն ProZ.com-ի անդամի համար ProZ.com-ի անդամությունը

ProZ.com members enjoy unlimited access to all Blue Board records. This includes:

  • Complete access to outsourcer contact information
  • LWA entries
  • Outsourcer entry comments and comment search
  • The ability to apply to outsourcers that are actively accepting applications from freelancers
  • Graphs, visualizations, and detailed statistics on LWA entries
  • Access to the edit history of comments
  • Additional category ratings (members are able to see ratings entered by others for the outsourcers that they have rated. ProZ.com Plus subscribers are further able to view ratings entered for outsourcers that they have not worked for)
Իմանալ ավելին

Գրանցումներ կատարելու վերջերս ուղարկված հրավերները

Հետևյալ պատվիրատուի համար աշխատած թարգմանիչներին խնդրում ենք գրանցումներ կատարել։

Did you know that you can ask others to make entries concerning a particular outsourcer? To do so, simply click "Call for entries" from the outsourcer's record page.

Search by outsourcer name, country, and/or ProZ.com primary profile name (i.e. 'ABC Company France').

Դիմելու ամսաթիվը Blue Board record Երկիրը Անձնական էջը ProZ.com-ում Գրանցում զետեղել

Բեռնում է...