A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Contest frequently asked questions


 • 1 - Contests: general

 • 1.1 - Ի՟նչ են իրենցից ներկայացնում Proz.com-ի թարգմանչական մրցույթները:

  ProZ.com-ի թարգմանչական մրցույթները ProZ.com-ի անդամների կողմից և նրանց համար պարբերաբար կազմակերպվող մրցույթներն են, որոնց նպատակն է զանազանություն մտցնել և նոր բան սովորել:


 • 1.2 - Ո՟վքեր կարող են մասնակցել մրցույթներին:

  Առայժմ թարգմանություններ կարող են ներկայացնել միայն լիիրավ, պրոֆեսիոնալ, կորպորատիվ (գրանցման տեսակը "անկախ թարգմանիչ" կամ "ընկերություն"), մասնակի և ուսանող անդամները:

  Այնուամենայնիվ, պարզապես գրանցված անձինք կարող են մասնակցել ընտրափուլին և վերջնական քվեարկությանը: Կայքի այն օգտվողները, ովքեր գրանցվել են առնվազն մեկ ամիս առաջ և աշխատում են նույն լեզվազույգում, որի համար ցանկանում են քվեարկել, կկարողանան գնահատել "Տեքստի որակը" կամ "Թարգմանության ճշգրտությունը", կամ` երկուսն էլ: Թարգմանության լեզվի այն կրողները, ովքեր չեն աշխատում տվյալ լեզվազույգում, կկարողանան գնահատել միայն "Տեքստի որակը":

  Եզրափակիչ քվեարկությանը թույլատրվում է մասնակցել միայն այն օգտվողներին, ովքեր գրանցվել են կայքում առնվազն մեկ ամիս առաջ, թարգմանության լեզվի կրող են և աշխատում են այն լեզվազույգում, որում ցանկանում են քվեարկել:


 • 1.3 - How does the contest work?

  The contest is divided into three different phases: submission phase, qualification phase and final voting phase.

  During the submission phase, contestants propose their translations of any of the source texts provided into any language. There is a submission deadline for all language pairs and if a pair receives fewer than 3 entries, it does not go into final voting rounds and so no winner is selected. However, feedback is enabled for the benefit of the contestants and translators that work in the pair can tag the sections of the entries they like or dislike and provide a comment.

  Note that the submission deadline may be extended for some language pairs at the discretion of the contest organizer.

  For pairs with a large number of entries (more than 7), a qualification round is opened to ensure that an appropriate number of entries reaches the finals, and that the entries selected are the best and most accurate. Voters are asked to rate entries in two categories: "Quality of writing" and "Accuracy of translation" on an absolute scale of 1 ("poor") to 5 ("perfect"). During this phase, entries are removed from contention when it becomes clear that they have no reasonable chance of winning. Such assessment is made based on the average rating received from peers (relative to that assigned to other entries), after some minimum number of votes.

  Winnowing out entries in this way helps focus voter attention on the leading entries, increasing the likelihood that the best entries will be identified for inclusion in the final round. The 3-7 entries that receive the highest scores will pass into the final round.

  In final voting rounds, voters are asked to select the entry that they consider the best of the group. Second and third best entries may also be designated, with points being assigned to entries in amounts of four (4), two (2) and one (1), respectively. The entry that collects the most points in final round voting, wins.


 • 1.4 - Ո՟ր լեզուների համար են մրցույթներ կազմակերպվում:

  Բնօրինակի տեքստերն ընտրվում են ProZ.com-ի անդամների կողմից առավել հաճախ գործածվող լեզուներով: Թարգմանությունները կարող են լինել ցանկացած լեզվով: Այն լեզվազույգերը, որոնցով ներկայացվել է առնվազն երեք թարգմանություն, համարվում են մրցույթի համար վավեր լեզվազույգեր:


 • 1.5 - Ինչպիսի՟ տեքստեր են ընտրվում թարգմանչական մրցույթների համար:

  Բնօրինակի տեքստերը սովորաբար գրական ստեղծագործություններից վերցված ընդհանուր բնույթի հատվածներ են: Մրցույթներում ներկայացված բոլոր բնօրինակ տեքստերն առաջարկվում են համայնքի կողմից:

  Ծանոթություն. Բնօրինակ տեքստերում արտահայտված տեսանկյունները կայքի անձնակազմի կամ մրցակիցների տեսանկյունները չեն: ProZ.com-ի մրցույթները հրավիրում են պրոֆեսիոնալ լեզվաբաններին ցուցադրել իրենց թարգմանչական հմտությունները` անկախ իրենց տեսակետներից:


 • 1.6 - Կարո՟ղ եմ արդյոք բնօրինակի տեքստ առաջարկել հետագայում անցկացվելիք մրցույթի համար:

  Այո: Եթե ցանկանում եք ձեր լեզվով հետագա մրցույթի համար տեքստ ներկայացնել, դիմեք մրցույթի վարիչին էլ-փոստով և ստացեք մրցույթի ցուցումներն ու առաջիկա թեմաները: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե դուք ներկայացնեք տեքստ, որը կընդունվի որպես մրցույթի բնօրինակ, ապա դուք չեք կարողանա այդ մրցույթին ձեր թարգմանությունը ներկայացնել: Այնուամենայնիվ, դուք իրավունք կունենաք քվեարկելու:


 • 1.7 - How can I know when a new translation contest is open?

  You can subscribe to contest-related announcements either by clicking on "Subscribe to news and announcements" in the contest page or by checking the "Check this box if you would like to receive ProZ.com translation contest related announcements." box in your email preferences page.


 • 1.8 - Ինչպե՟ս են որոշվում հաղթողները:

  Հաղթողները որոշվում են մյուս թարգմանիչների քվեարկության արդյունքում: Յուրաքանչյուր լեզվազույգում հաղթած մասնակիցներն իրենց հատկագրերում ստանում են թվային վկայական և համայնքի ճանաչումը` տվյալ լեզվազույգում ներկայացված լավագույն թարգմանության համար: Գլխավոր մրցանակը խաղարկվում է վիճակախաղում` մրցույթի բոլոր հաղթողների միջև:

  Ծանոթություն. Պետք չէ հրապարակայնորեն քննարկել հաղթած թարգմանության կամ մասնակցի ընտրության ճիշտ կամ սխալ լինելը: Եթե կարծում եք, որ անարդարություն է տեղի ունեցել կամ ցանկանում եք հաղորդել որևէ խախտման մասին, կարող եք համապատասխան զեկույց հղել աջակցման խնդրանքի,միջոցով, և կայքի անձնակազմը կկարողանա լիարժեք կերպով ուսումնասիրել խնդիրը:


 • 1.9 - Արդյո՟ք կա հատուկ ֆորում, որում քննարկվում են մրցույթներին վերաբերող հարցեր:

  Այո, մրցույթներին վերաբերող բոլոր հարցերը կարելի է քննարկել ProZ.com-ի Թարգմանչական մրցույթների ֆորումում:


 • 1.10 - Կարելի՟ է արդյոք ֆորումներում դիտողություններ անել թարգմանությունների կամ բնօրինակի տեքստի շուրջ:

  Թարգմանությունների ներկայացման, ընտրության և քվեարկության փուլերում ոչՙ ֆորումներում, ոչՙ էլ այլուր չեն թույլատրվում հրապարակային դիտողություններ` թարգմանությունների կամ բնօրինակի տեքստը թարգմանելու հնարավոր եղանակների վերաբերյալ (պիտակներ և դիտողություններ կթույլատրվեն միայն մրցույթի միջերեսի սահմաններում): Այնուամենայնիվ, խրախուսվում է թարգմանության դժվարությունների և դրանց լուծման եղանակների քննարկումը քվեարկությունից հետո:


 • 1.11 - Արդյո՟ք հաղթողները պարգևատրվում են:

  Երբեմն` այո: Բոլոր դեպքերում հաղթողներն ստանում են թվային վկայական և, ըստ ցանկության, ճանաչում` համայնքում և հատկագրում:


 • 1.12 - Can I submit feedback for the contest?

  Yes. If you have any comment on the contest, and you want to share it with the community, you can contact the contest coordinator through the online support system. Your feedback will be evaluated for inclusion into the contest testimonials page.


 • 1.13 - Where can I see information on past contests?

  You can visit the Past contests page and see information on each contest held from 2007, including winners and feedback. • Main - Top


 • 2 - Submitting an entry to a translation contest

 • 2.1 - Հնարավո՟ր է արդյոք մասնակցել մրցույթին գործընկերոջ հետ միասին:

  Այո, մրցույթին ներկայացվող թարգմանության վրա կարող են աշխատել երկուսը: Նման դեպքերում գործընկերներից մեկը նշում է գործընկերոջը` թարգմանությունը ներկայացնելիս:

  Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ անդամ չհանդիսացող օգտվողները կարող են համագործակցել անդամների հետ` մրցույթին մասնակցելու համար: Թարգմանություն ներկայացնելու հնարավորությունը դիտելի կլինի միայն կայքի անդամին: Թարգմանությունը ներկայացնելուց հետո նա պետք է նշի կայքի այն օգտվողի անունը, ում հետ համագործակցում է այդ մրցույթում:


 • 2.2 - Why is there no source text for my source language?

  ProZ.com translation contests depend on the collaboration of participants in many aspects-- voting, commenting, submitting entries, and also in finding suitable source texts in various languages (especially languages in which no member of the site team is native). You can help ensure source texts in a variety of languages for future contests by proposing a text in your native language. A feature has been created to allow the community to propose and comment on potential source texts for contests. Criteria for suitable contest source texts are also outlined.

  To propose a source text, or to discuss other proposed texts, just go to http://www.proz.com/translation-contests/propose_source_text


 • 2.3 - Կարո՟ղ եմ արդյոք թարգմանություն ներկայացնել հատկագրումս նշված ցանկացած լեզվազույգով:

  Այո: Մրցույթին կարող եք մասնակցել ձեր հատկագրում նշված ցանկացած լեզվազույգում, որով աշխատում եք կամ որը ձեզ հետաքրքրում է:


 • 2.4 - Կարո՟ղ է արդյոք միևնույն թարգմանիչը մեկից ավելի լեզվազույգում թարգմանություն ներկայացնել:

  Լեզվազույգերի թիվը, որոնցում մասնակիցները կարող են թարգմանություններ ներկայացնել, սահմանափակում չունի, սակայն յուրաքանչյուր լեզվազույգում կարելի է ներկայացնել միայն մեկ թարգմանություն:


 • 2.5 - Կարո՟ղ եմ արդյոք խմբագրել թարգմանությունս, եթե այն արդեն ներկայացրել եմ:

  Այո` ներկայացման փուլում ձեր թարգմանությունը կարող եք խմբագրել որքան կցանկանաք: Ներկայացման փուլն ավարտվելուն պես` այն այլևս չեք կարող խմբագրել:


 • 2.6 - Are contestants allowed to use machine translation when preparing their entries?

  Yes. There are no restrictions on tools used for the translation of entries.


 • 2.7 - Ես տեսնում եմ, որ թարգմանություններ կան, բայց չեմ կարող դիտել դրանք: Ինչո՟ւ:

  Ներկայացման փուլում ցուցադրվում է ներկայացված թարգմանությունների թիվը, իսկ թարգմանություններն անտեսանելի են:


 • 2.8 - I had access to a colleague's translation of the source text into my language. What should I do?

  If you saw and read your colleague's translation of the source text into the language with which you want to enter the contest, it is advisable that you refrain from participating.


 • 2.9 - I found a published translation of the source text into my language. What should I do?

  If you found and read a published translation of the source text into the target language with which you want enter the contest, you are advised to avoid entering the contest in that pair.


 • 2.10 - Կարո՟ղ է արդյոք իմ թարգմանությունը հանվել մրցույթից:

  Այո: Մրցույթից հանվելու դեպքերի մասին կարդացեք Մրցույթի կանոններում: • Main - Top


 • 3 - Qualification round: rating, tagging, agreeing/disagreeing and providing feedback on entries

 • 3.1 - How do I rate an entry?

  Translators who work in a given language pair can judge entries in one or two categories: "Quality of writing" and "Accuracy of translation" on an absolute scale of of 1 ("poor") to 5 ("perfect").

  To rate an entry, simply click on a star . Your selection will automatically be saved.

  The entries that advance to the finals will be the 3-7 with the highest average ratings.


 • 3.2 - Do I have to rate all entries?

  No. You do not need to rate all entries for a given language pair in qualification phase. However, some participants enjoy rating as many entries as they can and help ensure an even contest result while earning 10 browniz points for each Quality of writing or Accuracy of translation rate they submit.


 • 3.3 - Կարո՟ղ եմ արդյոք փոփոխել իմ գնահատականները:

  Այո, ձեր շնորհած գնահատականները կարող եք փոխել մինչև ընտրական փուլի ավարտը:


 • 3.4 - What is entry tagging?

  Entry tagging allows raters and voters to "like" or "dislike" segments of contest entries they they consider to be notable. Others may then "agree" or "disagree" with tags created by others. In any case, comments and links may be entered for justification. All tags, agrees, disagrees and comments will remain anonymous until the conclusion of the contest.


 • 3.5 - Արդյո՟ք պիտակումն ընտրովի է:

  Այո: Պիտակները չեք ազդում քվեարկության արդյունքների վրա: Պիտակման օգնությամբ քվեարկողները կարող են համեմատել իրենց կարծիքները և հասցնել դրանք մրցակիցներին: Հաղթողները որոշվում են իրենց թարգմանությունների ստացած միավորներով կամ քվեներով:


 • 3.6 - How do I tag an entry?

  To "tag" a section of a translation, highlight it first and then click on "Like" or "Dislike" . A window will pop up, allowing you to select a category for your tag and a comment and link for reference .


 • 3.7 - Can I delete a tag I have made?

  You can delete your own tags until they have received an agree or disagree. To remove a tag, mouse over it and click on the red "X" at the top right of the text that pops up. You will be asked to confirm deletion of the tag.

  Tags which have been deleted cannot be recovered, so be sure you want to delete a tag before doing so or asking staff to do so.

  If the tag has already received an agree or disagree and you wish to remove it, contact site staff via the support system for help.


 • 3.8 - What if a tag on an entry is wrong?

  The tagging system includes the option for participants to agree or disagree with a tag. In this way, tags which are "wrong" will generally be weeded out by contest participants themselves.


 • 3.9 - Will comments included in tags show immediately?

  No. Comments accompanying tags will be subject to vetting by site staff and only purely linguistic comments in line with Site rules will be approved.


 • 3.10 - Can I agree/disagree with tags?

  Yes. If an entry has already received tags, a tag box will be displayed and you will be able to agree or disagree with the tags entered.

  Note that if you mouseover an already tagged section of an entry you will be able to see which portions of the source text other voters refer to.


 • 3.11 - Will my name show next to my tags?

  During the voting and qualification phases, tags will be anonymously visible to other raters who will in turn be able to agree or disagree with them. However, when the contest finishes, all taggers' identities will be shown.


 • 3.12 - Can I see what portions of my translation were tagged?

  Yes. You should be able to see tags in your entry. However, if no tag has been added, then no tags box will be shown next to your entry.


 • 3.13 - Կարո՟ղ եմ արդյոք համաձայնել կամ չհամաձայնել իմ թարգմանությանը տրված պիտակին:

  Այո: Դուք կարող եք համաձայնել կամ չհամաձայնել "հավանում եմ/չեմ հավանում" պիտակներին, ինչպես նաև ավելացնել դիտողություն և հղում` ձեր տեսանկյունը հիմնավորելու համար:


 • 3.14 - • Main - Top


 • 4 - Finals round: determining winners

 • 4.1 - Ո՟վ կարող է քվեարկել:

  Ընտրափուլում կայքի անդամներն ու այն օգտվողները, ովքեր գրանցվել են առնվազն մեկ ամիս առաջ և աշխատում են նույն լեզվազույգում, որի համար ցանկանում են քվեարկել, կկարողանան գնահատել "Տեքստի որակը" կամ "Թարգմանության ճշգրտությունը", կամ` երկուսն էլ: Թարգմանության լեզվի այն կրողները, ովքեր չեն աշխատում տվյալ լեզվազույգում, կկարողանան գնահատել միայն "Տեքստի որակը":

  Յուրաքանչյուր լեզվազույգում եզրափակիչ քվեարկությանը թույլատրվում է մասնակցել միայն այն օգտվողներին, ովքեր գրանցվել են կայքում առնվազն 1 ամիս առաջ, թարգմանության լեզվի կրող են և աշխատում են այն լեզվազույգում, որում ցանկանում են քվեարկել:


 • 4.2 - How do I vote for an entry?

  To select the entry that you consider the best of the group just click on below the entry.

  Remember that second and third best entries may also be designated, with points being assigned to entries in amounts of four (4), two (2) and one (1), respectively.


 • 4.3 - Կարո՟ղ եմ արդյոք քվեարկել, եթե ինքս էլ եմ թարգմանություն ներկայացրել:

  Այո, ընտրափուլում դուք կարող եք գնահատել ձեր թարգմանությունից բացի այլ թարգմանություններ: Եզրափակիչ փուլում կարող եք քվեարկել ձեր թարգմանությունից բացի մեկ այլ թարգմանության համար` որպես լավագույնը: Որոշ դեպքերում եզրափակիչ անցած անդամները կարող են իրենց սեփական թարգմանություններն ընդգրկել իրենց կարծիքով լավագույն եռյակում: Սակայն այդ դեպքերում միավորներ կշնորհվեն միայն այն թարգմանություններին, որոնք տվյալ մասնակցինը չեն:


 • 4.4 - Is voting for second best and third best entries optional?

  Yes. You may vote for the best entry in any language pair only, for the best and the second best entries or for best, second best and third best entries in each language pair.

  20 browniz points will be granted to participants for each vote they submit. • Main - Top
  Translation contests
  A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.


  Your current localization setting

  հայերեն

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search