https://arm.proz.com/feedback-card/2434324
ProZ.com profile photo
Services
Subtitling, Translation, Transcreation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization
Languages
անգլերենից կորեերեն, կորեերենից անգլերեն
Specializes in
Մարդաբանություն, ՏՏ (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ), Էլեկտրոնիկա / Էլեկտ. Ճարտարագիտություն, and 7 more.
Native in
անգլերեն Native in անգլերեն, կորեերեն Native in կորեերեն

2 positive reviews


ProZ.com profile photo
Maria_SH

Jul 06, 2018

Highly professional translator and a nice person.
ProZ.com profile photo
Izzie Xu

Apr 03, 2018

Hyunju is very professional, with good eyes for detail and very prompt. I would recommend her.

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Hyunju KU a rating.