https://arm.proz.com/feedback-card/2544341
ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading, Software localization, Website localization, Copywriting, Subtitling, Transcription, Desktop publishing, Transcreation, MT post-editing
Languages
անգլերենից պորտուգալերեն, պորտուգալերենից անգլերեն, իսպաներենից պորտուգալերեն, and 1 more.
Specializes in
ՏՏ (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ), Խաղեր / Տեսախաղեր / Մոլեխաղեր / Խաղատուն, Գործարարություն / առևտուր (ընդհանուր), and 6 more.
Native in
պորտուգալերեն (Variant: Brazilian) Native in պորտուգալերեն
ProZ.com profile photo
Emma Fish

Nov 16, 2020

Average WWA rating given: 5.00

(10 entries)

ProZ.com Blue Board Locale
Avg. LWA : 5 (9 entries)
pinned feedback
Lucas was an absolute delight to work with. Very friendly, super-efficient, with great attention to detail. He provided excellent work on our project, and we look forward to working with him again.
...View reply
ProZ.com profile photo
Lucas Felix dos Santos (this provider)

Thank you for your feedback, Emma! I'm looking forward to working with you again in the future too!

ProZ.com profile photo
Emma Fish

Nov 16, 2020

ProZ.com Blue Board Locale
Avg. LWA : 5 (9 entries)
Lucas was an absolute delight to work with. Very friendly, super efficient, with great attention to detail. He provided excellent work on our Brazilian Portuguese Translation project, and we are looking forward to working with him again in the future.
...View reply
ProZ.com profile photo
Lucas Felix dos Santos (this provider)

Thank you for your feedback, Emma! It was a pleasure working with you. I'm looking forward to working with you again in the future too!

ProZ.com profile photo
Kristin Henderson

May 16, 2019

Average WWA rating given: 5.00

(1 entry)

Lucas was an excellent translator. I had a long document that needed to be translated in a short amount of time plus additional documents. He was able to successfully complete the translation quickly.
...View reply
ProZ.com profile photo
Lucas Felix dos Santos (this provider)

Thank you very much! It was pleasure working with you. Hope we can work together really soon!

ProZ.com profile photo
Vanda Ferreira Martin (Vanda Ferreira Martin)

Apr 15, 2019

Lucas did an excellent job, he was great in translating my words and keeping my voice. I am happy to recommend him and I’ll definitely work with him again.
...View reply
ProZ.com profile photo
Lucas Felix dos Santos (this provider)

Thank you, Vanda! Your project was super exciting and fun to do. Hope we can translate more books soon!

ProZ.com profile photo
Diego Chow

Apr 15, 2019

Average WWA rating given: 5.00

(1 entry)

He always gives excellent job and has profissional experience in translation.
...View reply
ProZ.com profile photo
Lucas Felix dos Santos (this provider)

Thank you very much! I hope we can work together again in the future!

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Jun 28, 2020
LiltInc

ProZ.com Blue Board Lilt, Inc.
Avg. LWA : 4.3 (53 entries)
Willing to work with again: Yes

Jul 17, 2019
digitalnirvana

Willing to work with again: Yes

There is no other feedback to show at this time.