https://arm.proz.com/forum/memoq_support-590.html?action=Refresh&tog_font_size=1
 
Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Unable to access memoqhelp.zendesk
0
(62)
pjg111
Nov 26
 Locked TAGS in sdlxliff: Any difference between MemoQ and Trados Studio?
0
(31)
pjg111
Nov 25
 Update from edited target file
1
(120)
 Possible to export QA report directly to excel file instead of mxliff?
0
(91)
 How to filter repetitions
5
(275)
 [Urgent] TM attached to a project but not recognized
2
(152)
 Pesky spaces around tags after MT
6
(458)
 How to unlock locked TAGS in sdlxliff files
0
(112)
pjg111
Nov 10
 TM in MemoQ not appearing to be attached
2
(235)
 Unclean Trados file without tags
10
(484)
 Tagger for highlighted text in MS Word file
6
(325)
 Regex tagger for %d & %s
4
(282)
 Error 03091: missing term (Thai)
0
(117)
 Export MemoQ import settings to SDL Trados?
5
(367)
Profdoc
Oct 26
 MemoQ 8.+ performance - scrolling up and down oh so tortuously slow    ( 1... 2)
29
(4,098)
Evergray
Oct 25
 Unable to copy/paste using MemoQ online on a Mac
2
(662)
 MemoQ 9.5 Issues with fragment assembly
0
(127)
 Auto-Translation List - Time zones conversion
0
(130)
 MemoQ does not launch - Activator version mismatch
5
(3,042)
 PSA for those using MemoQ with Dragon NaturallySpeaking
11
(1,392)
 MemoQ tries to create a new project at export
2
(214)
 memoQ Server. Resolving conflicts when several people work on the same project (memoQ 9.5)
0
(158)
 General error when opening MemoQ
9
(11,967)
 In MemoQ 9.3, how do I display the html preview pane beneath the segment area in the editor window?
5
(419)
 Why aren't my changes overwriting the previous translations in the TM but only added?
2
(388)
 General error upon opening every single project
5
(2,553)
 Why did I suddenly get this internal application error in MemoQ?
4
(637)
 Status bar in Memoq 8.2 missing
4
(1,345)
 How to copy all MemoQ target segments?
3
(331)
 How to "accept all" tracked changes in 9.1.8
3
(575)
 MemoQ with two screens
2
(354)
 CTRL+X, CTRL +V not working    ( 1... 2)
19
(8,081)
Gatom
Oct 2
 "Use MT" is greyed out
1
(261)
 Problem with transfering memoq to new computer. System.Net.Sockets.SocketException
0
(199)
 MemoQ - How to import an entire Excel cell as one segment?
5
(808)
 Please Help! How do I deliver the review of an xlf file received by email?
6
(465)
 Export failed: Access to the path 'xxxx' is denied.
5
(428)
 Is there a way NOT importing header section in Word
4
(432)
 Can I use my own QA settings (instead of default) for a server-based project
2
(284)
 Preferred term in termbase
0
(196)
 Omit forbidden terms in Translation results window?
2
(309)
 Version 9.4.11 When my PC occasionally blows up and I restart MemoQ my work is lost
6
(586)
 Automatic insertion / Pretranslate doesn't work?
5
(1,809)
Vu Nguyen
Aug 27
 MemoQ segment filter by range (for QA)
2
(302)
gfichter
Aug 21
 Inclusive-format topic: Outstanding response from MemoQ support
3
(608)
 HELP: 02007 error: Tag "mq:it" is not defined in the document's configuration
11
(3,060)
 Display number of words on Translation view?
0
(214)
 Clearing target segment
2
(328)
 How can I make sdlxliff files exported from memoQ 9 workable on SDL Trados 2014?
2
(371)
 There is no working TM attached to an online project?
0
(248)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »