Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 How to easily remove duplicate entries from a TB?
6
(262)
pjg111
Jan 25
 PSA for those using MemoQ with Dragon NaturallySpeaking
12
(1,991)
 Problem when uploading offline file to XTM
0
(76)
 Metastatic Tags Cancer
7
(602)
 "Use MT" is greyed out
2
(608)
Adieu
Jan 15
 MemoQ extremely slow in typing
7
(1,566)
Adieu
Jan 15
 Hide auto-propagated segments/repetitions in a memoQ file
3
(256)
 Fragment assembly and pretranslation
0
(155)
 Previously completed and submitted task reverts to "7% /not started" in web portal after couple days
0
(181)
Adieu
Jan 11
 My MemoQ-required client provides a CAL license...should I just use that? Any reason NOT to?
2
(210)
 How to change types of quotation marks?
10
(2,361)
Anthony Rudd
Dec 31, 2020
 Automatic confirmation of 100% matches?
5
(4,664)
Ekhangel
Dec 28, 2020
 connecting 2 segments - white spaces
2
(330)
Isabel Roca Garcia
Dec 26, 2020
 MemoQ 8.+ performance - scrolling up and down oh so tortuously slow    ( 1, 2... 3)
30
(5,849)
InSearchOfWilly
Dec 19, 2020
 Please help Memoq segmentation rules, want to auto split after "< b r > "
3
(433)
 Problem with pre-translate in MemoQ 2015: "memoQ cannot find the requested LiveDocs corpus......"
8
(2,239)
Marc Rizkallah
Dec 6, 2020
 MyMemory results in Concordance
4
(490)
Spiros Doikas
Dec 4, 2020
 General error
2
(559)
Samuel Murray
Dec 4, 2020
 Use or turn off MemoQ "Extra term...in target segment" QA function
3
(432)
 Unable to access memoqhelp.zendesk
0
(237)
pjg111
Nov 26, 2020
 Locked TAGS in sdlxliff: Any difference between MemoQ and Trados Studio?
0
(207)
pjg111
Nov 25, 2020
 Update from edited target file
1
(289)
Samuel Murray
Nov 19, 2020
 Possible to export QA report directly to excel file instead of mxliff?
0
(302)
PAUL NAKASHIMA
Nov 18, 2020
 How to filter repetitions
5
(586)
Stepan Konev
Nov 16, 2020
 [Urgent] TM attached to a project but not recognized
2
(344)
 Pesky spaces around tags after MT
6
(812)
James Plastow
Nov 12, 2020
 How to unlock locked TAGS in sdlxliff files
0
(254)
pjg111
Nov 10, 2020
 TM in MemoQ not appearing to be attached
2
(429)
MollyRose
Nov 3, 2020
 Unclean Trados file without tags
10
(861)
Samuel Murray
Nov 2, 2020
 Tagger for highlighted text in MS Word file
6
(638)
Samuel Murray
Oct 29, 2020
 Regex tagger for %d & %s
4
(540)
Stepan Konev
Oct 29, 2020
 Error 03091: missing term (Thai)
0
(294)
Anna Kirienkova
Oct 29, 2020
 Export MemoQ import settings to SDL Trados?
5
(637)
Profdoc
Oct 26, 2020
 Unable to copy/paste using MemoQ online on a Mac
2
(883)
Kristina Hammer
Oct 25, 2020
 MemoQ 9.5 Issues with fragment assembly
0
(326)
Lucia Messuti
Oct 23, 2020
 Auto-Translation List - Time zones conversion
0
(323)
Sara Mc.Andrews
Oct 22, 2020
 MemoQ does not launch - Activator version mismatch
5
(3,356)
Petra Turmisov
Oct 22, 2020
 MemoQ tries to create a new project at export
2
(440)
Elvira Schmid
Oct 21, 2020
 memoQ Server. Resolving conflicts when several people work on the same project (memoQ 9.5)
0
(344)
Olga Sushytska
Oct 20, 2020
 General error when opening MemoQ
9
(12,331)
Felipe Lacerda
Oct 18, 2020
 In MemoQ 9.3, how do I display the html preview pane beneath the segment area in the editor window?
5
(717)
Fredrik Pettersson
Oct 10, 2020
 Why aren't my changes overwriting the previous translations in the TM but only added?
2
(626)
Wolfgang Schoene
Oct 10, 2020
 General error upon opening every single project
5
(2,849)
Jose Ruivo
Oct 9, 2020
 Why did I suddenly get this internal application error in MemoQ?
4
(1,012)
Paul Janse
Oct 8, 2020
 Status bar in Memoq 8.2 missing
4
(1,649)
 How to copy all MemoQ target segments?
3
(613)
Thomas T. Frost
Oct 4, 2020
 How to "accept all" tracked changes in 9.1.8
3
(855)
MollyRose
Oct 4, 2020
 MemoQ with two screens
2
(591)
 CTRL+X, CTRL +V not working    ( 1... 2)
19
(9,012)
Gatom
Oct 2, 2020
 Problem with transfering memoq to new computer. System.Net.Sockets.SocketException
0
(387)
Michael Shafranov
Sep 23, 2020
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »
SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search