Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 MemoQ inserts space before/after every tag, wrong date/time format. How to fix/run a fix?
7
(862)
Stepan Konev
May 28, 2020
 management of Trados tags in memoQ
9
(1,031)
Angel Llacuna
May 27, 2020
 Track changes in Translation Memory    ( 1... 2)
15
(1,766)
MollyRose
May 21, 2020
 Problem: double click on source word inserts translation
4
(2,050)
Luca Tutino
May 20, 2020
 Numbers in MemoQ are not automatically translated ?
11
(3,302)
Kirill Loktionov
May 18, 2020
 Can you export un untranslated file from memoQ (web version)?
1
(413)
Samuel Murray
May 14, 2020
 Working with InDesign files in MemoQ
7
(838)
Gwendal Le Fol
May 13, 2020
 How to autotype words from source
8
(900)
Wolfgang Schoene
May 9, 2020
 How to duplicate projects
4
(557)
Stepan Konev
May 8, 2020
 Index was outside the bounds of the array (when updating from bilingual review)
1
(376)
Samuel Murray
May 7, 2020
 Bilingual review, how to ensure tracked changes
2
(428)
Chris Milne
May 5, 2020
 Disable auto-suggestion in Find and Replace box
0
(306)
Lincoln Hui
May 5, 2020
 How to prevent MemoQ from opening the export file
1
(394)
 Where does MemoQ store the files?
4
(606)
Samuel Murray
May 2, 2020
 How to get the real segment number
2
(496)
Samuel Murray
May 1, 2020
 Placeables MemoQ. How to switch back on?
2
(425)
Wiktor Balut
Apr 28, 2020
 MemoQ 2015 upgrade, status bar and Windows 2015?
5
(2,029)
Morten Narboe
Apr 28, 2020
 Server TM fails to synchronize offline
2
(502)
Marcelo da Luz
Apr 26, 2020
 How should I remedy the internal application error in MemoQ that pops up upon pressing a button?
1
(391)
 Terms with both prepositions and postpositions
1
(405)
Stepan Konev
Apr 17, 2020
 Why aren't the termbase hits sorted in the translation window according to the termbase list order?
0
(314)
Fredrik Pettersson
Apr 17, 2020
 How do I open an online MemoQ project on my old computer using the file project.mprx?
3
(468)
Thomas T. Frost
Apr 17, 2020
 Termbase/QA report issue for repeated terms in same segment
0
(288)
Nadia Silva Castro
Apr 13, 2020
 MemoQ MUSE file export
0
(313)
Mohamed
Apr 12, 2020
 MemoQ: How to open multiple files for review
4
(912)
Ilka Nahmmacher
Apr 11, 2020
 How to type furigana in MemoQ
6
(804)
 MemoQ server conect. error: "Login to server xx failed (...) Please check your network connection"
3
(3,736)
adrianrff
Apr 7, 2020
 memoQ server not available
3
(504)
Mónica Algazi
Apr 5, 2020
 Review translation - import target text from pdf?
3
(452)
Froken Fraken
Apr 5, 2020
 MemoQwebtrans: The user interface language you were using is no longer available. We are sorry!
0
(379)
Samuel Murray
Apr 3, 2020
 How easy is it for a Trados user to start using MemoQ?
11
(970)
conejo
Apr 1, 2020
 STRINGS file in MemoQ
8
(911)
Anthony Rudd
Mar 28, 2020
 MemoQ 9.2 on Parallel 11 running on iOS High Sierra
5
(625)
Johan Kjallman
Mar 26, 2020
 [MemoQ] Concordance window is not showing up with using CTRL-K or manually selecting it
7
(1,796)
Stepan Konev
Mar 24, 2020
 Each action keep "timed out" in 9.2
1
(320)
Mostafa Kamel
Mar 23, 2020
 Using MemoQ on a Mac with Parallel - 2 big issues
0
(334)
Paolo Sebastiani
Mar 21, 2020
 Export (stored path) is greyed out, how to Batch export multiple files to source path folders
3
(545)
Stepan Konev
Mar 19, 2020
 Mark up XML using XPath expressions
0
(369)
newtotrados
Mar 16, 2020
 How to import project or file from Deja Vu in MemoQ?
1
(387)
Selma Dogan
Mar 13, 2020
 Memoq 8+ Confirm a segment without opening the next one
4
(550)
Sam Abramov
Mar 13, 2020
 Export aligned word docs as return package/Trados compatible bilingual?
2
(407)
MollyRose
Mar 12, 2020
 Problem importing bilingual DOC/DOCX files
5
(628)
 How to get a useful progress report?
13
(1,331)
Thomas T. Frost
Mar 11, 2020
 How can I export source file.
3
(3,017)
Lourdes Macias
Mar 11, 2020
 No option "update handoff package", MemoQ recognizes package as update but doesn't find the original
0
(277)
Niina Lahokoski
Mar 11, 2020
 Connection issue when trying to check out projects from memoQ server
4
(742)
 using tags in Find and Replace
0
(296)
Vito Smolej
Mar 7, 2020
 Resegment alignment for formatting tags
2
(363)
Larissa Ekonoja
Mar 6, 2020
 memoQ 8 - Empty Translation results pane - FIXED
4
(1,282)
Isabella Becker
Mar 6, 2020
 Lost all projects in MemoQ
1
(484)
MollyRose
Mar 5, 2020
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search