Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 drag and drop in MemoQ
9
(3,283)
David Turner
Nov 2, 2009
 Blank / White spaces: how to hide & display
4
(4,723)
Claudio Pagliarani
Oct 29, 2009
 cursor to end of segment
2
(2,385)
simon tanner
Oct 29, 2009
 MemoQ 3.6 unleashed :)
4
(3,104)
Gergely Vandor
Oct 27, 2009
 Fragment assembling; Confirm and Overwrite; v.3.5.25
3
(3,002)
MikeTrans
Oct 27, 2009
 MemoQ/ Trados in our Proz profile
9
(3,292)
Wolfgang Jörissen
Oct 27, 2009
 Can't load open office org to project
4
(3,117)
Gergely Vandor
Oct 23, 2009
 Positive first experience with MemoQ server project
2
(2,292)
 Dragon and MemoQ
5
(3,019)
Denis HAY
Oct 20, 2009
 Terminology import from CSV file with umlauts
2
(7,444)
Tobias Werner
Oct 9, 2009
 MemoQ - Why should it count less words than Trados?    ( 1... 2)
19
(8,041)
Gergely Vandor
Oct 4, 2009
 Persian/farsi support
2
(2,293)
wmac
Sep 19, 2009
 User Manual
5
(7,258)
Selcuk Akyuz
Sep 13, 2009
 TMX import settings
1
(3,297)
Gergely Vandor
Sep 13, 2009
 Open .inx or .inx.ttx files with MemoQ 3.5.19 "for free"
2
(3,797)
Gergely Vandor
Sep 11, 2009
 do not press this button
8
(8,491)
Kevin Fulton
Sep 8, 2009
 MemoQ - Policy on upgrade fees?
9
(4,103)
 MemoQ - Formatting tags - Can't you move them at all?
4
(2,983)
 Your experience with MemoQ    ( 1, 2, 3... 4)
51
(14,711)
 MemoQ: any user in central Spain?
7
(3,009)
 MemoQ and Powerpoint - stable? good? reliable?
11
(3,208)
Damian Harrison
Aug 12, 2009
 Can I configure MQ to automatically insert fuzzies?
5
(2,756)
Gergely Vandor
Jul 28, 2009
 DVX keyboard shortcut settings available for MemoQ
2
(2,346)
KSL Berlin
Jul 27, 2009
 MemoQ TGB now open
5
(2,813)
Damian Harrison
Jul 25, 2009
 MemoQ opens in Free mode
3
(2,534)
István Lengyel
Jun 26, 2009
 SDL-type mailing from MemoQ    ( 1... 2)
21
(5,412)
Rod Walters
Jun 24, 2009
 Open Next no 100%?
5
(2,996)
Gergely Vandor
Jun 17, 2009
 QA settings (for Japanese to English, but others too)
2
(2,555)
Rod Walters
Jun 15, 2009
 Bungled tables in bilingual files
7
(2,799)
Gergely Vandor
Jun 9, 2009
 Finetuning the Concordance search and LSC?
4
(3,503)
Noe Tessmann
Jun 9, 2009
 German discussion list for MemoQ
0
(1,990)
KSL Berlin
May 31, 2009
 MemoQ for Universities
10
(2,777)
Stanislav Pokorny
May 29, 2009
 Missing Russian letter in every segment
8
(2,746)
Gergely Vandor
May 21, 2009
 Fonts and Comment Feature
4
(2,280)
Arkadi Burkov
May 15, 2009
 MemoQFest - registration open
3
(2,311)
KSL Berlin
Apr 26, 2009
 Percentage TM and matches
2
(2,407)
velle
Dec 12, 2008
 MemoQ 3.0.34 & Word 2000
7
(2,855)
Ansi
Dec 11, 2008
 substituting decimal commas with decimal points
6
(4,290)
Gergely Vandor
Dec 3, 2008
 insert source text when no TM match found
3
(3,132)
simon tanner
Nov 24, 2008
 MemoQ 3.2 released
0
(2,189)
Selcuk Akyuz
Nov 5, 2008
 Any experience with MemoQ?
7
(5,521)
 MemoQ won't read my XLIFF
8
(4,572)
Gergely Vandor
Oct 31, 2008
 problem with trial version
2
(2,425)
velle
Oct 31, 2008
 MemoQ support forum
0
(2,134)
Selcuk Akyuz
Oct 28, 2008
 MemoQ clean and unclean files
10
(6,058)
Katherine Angel
Aug 4, 2008
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search