Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Looking for a NAS server that would work best within MemoQ
4
(694)
Anton Konashenok
May 19, 2019
 How to reimport a Trados-compatible bilingual doc exported from MemoQ back into Trados Studio 2017
5
(629)
Marijke Singer
May 13, 2019
 MISSING MT PLUGINS
7
(696)
 Handling .ts files from QT Linguist
4
(3,555)
Piotr Bienkowski
May 9, 2019
 Is MemoQ free sufficient for proofreading?
3
(1,285)
Philippe Etienne
May 7, 2019
 XLIFF import with skeleton
1
(340)
 Finishing a Transit NXT job in memoQ
0
(219)
 MemoQ Customer Service
6
(912)
Lucia Messuti
Apr 29, 2019
 MemoQ - TM hits don't populate the target segment
4
(576)
Lucia Messuti
Apr 25, 2019
 (Title removed)
0
(400)
abdelazizma
Apr 20, 2019
 How to fix split table in MemoQ RTF export files
4
(571)
Stepan Konev
Apr 19, 2019
 How to maximize font size for Translation Memory window in memoQ?
2
(418)
Annamaria Amik
Apr 14, 2019
 How to Fragment assemble using TM and marks
0
(328)
sworddavid20
Apr 13, 2019
 "Corrected" checkbox in View or edit TM window
1
(290)
 Regex filter for \n
2
(395)
Omer Shani
Apr 10, 2019
 MemoQ 2014 - Automatic translation results not working
0
(278)
Lucia Messuti
Apr 7, 2019
 Multiple 101% matches (Using only one TM)
2
(473)
adrianrff
Apr 4, 2019
 URGENT - Adding comma, colon and semi-colon to memoQ's segmentation rules
7
(2,208)
Michael Beijer
Apr 2, 2019
 Update a TM from MQXLZ
4
(2,000)
Mayumi Sasao
Mar 18, 2019
 how to pre-translate with machine translations    ( 1... 2)
17
(7,104)
Angel Llacuna
Mar 16, 2019
 Predictive typing not working properly
10
(1,923)
 Unhighlighting Text
3
(2,373)
Barbara L Pavlik
Mar 15, 2019
 Overwrite memory
2
(404)
Zaki Jawich
Mar 10, 2019
 [Solved] Dictation commands not working
7
(703)
Nico Wagner
Mar 8, 2019
 Can't deliver a package to the server due to QA errors (?)
8
(700)
 How do I use SDLTM with MemoQ?    ( 1, 2... 3)
37
(8,931)
 Cannot export translated file from MemoQ
3
(723)
Enote
Feb 28, 2019
 issues with "compare versions" (double spaces)
1
(526)
Timothy Barton
Feb 28, 2019
 I receive a warning pop-up in each segment , how can I stop it
3
(453)
umsarah
Feb 27, 2019
 Strange tags in MemoQ translation memory
1
(319)
esperantisto
Feb 26, 2019
 XTM XLIFF file into memoQ - can't edit M or I XTM segments in memoQ
3
(587)
 memoQ issues
3
(847)
Olaf Schutze (X)
Feb 20, 2019
 MemoQ translation units lost upon synchronisation
2
(344)
Olaf Schutze (X)
Feb 20, 2019
 Importing PowerPoints with many images into MemoQ so that the images can be translated?
5
(621)
Ankita Arora
Feb 13, 2019
 Clouding TMs?
6
(544)
Ekhangel
Feb 1, 2019
 TMS implementation
0
(279)
nunk19
Jan 31, 2019
 MTX - MTM files MemoQ to TMX
5
(3,042)
Caroline Rösler
Jan 29, 2019
 'unexpected token ' error during *.sdlppx import
1
(434)
Andriy Yasharov
Jan 27, 2019
 memoQ - Target language removed in Project Overview: all work in that language lost! Help
3
(600)
Stepan Konev
Jan 26, 2019
 MT translation on merged segments
0
(229)
Ekhangel
Jan 25, 2019
 MemoQ 2014 Pro: displaying the actual number of words in the bottom status bar
3
(1,437)
Angel Llacuna
Jan 25, 2019
 No memoQ projects cannot be opened
6
(2,008)
Quin Chan
Jan 25, 2019
 "Exception has been thrown by the target of an invocation" when creating a new project in memoQ 8.3
3
(1,019)
Andrey Slyadnev
Jan 23, 2019
 Can MemoQ open Trados Studio's "server-based TM"?
1
(425)
 adding words/parentheses to beginning/end of multiple segments
1
(286)
John Fossey
Jan 17, 2019
 Pre-translation: a weird problem
14
(2,196)
Barnabas Vagi
Jan 16, 2019
 [Solved] Treat 'ph' Tag of the 'xlz' Worldserver files in MemoQ
0
(311)
Johann.Y
Jan 10, 2019
 MemoQ 2014 and Patch Match
0
(280)
Lucia Messuti
Jan 10, 2019
 Condition in Multilingual delimited text filter
0
(322)
LeoM1905
Jan 10, 2019
 How to disable TM Search shortcut
1
(359)
Alistair Gainey
Jan 9, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search