Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 MemoQ seems not to read TM
2
(784)
Marika Costantini
Jun 26, 2018
 Two source languages
10
(3,627)
Angel Llacuna
Jun 22, 2018
 How to create a "local" package to be reviewed
2
(579)
MollyRose
Jun 21, 2018
 Disable Task Tracker in memoQ
2
(921)
 Lookup results have first letter capitalized
2
(502)
 "Advance scroll"
14
(1,135)
Ekhangel
Jun 19, 2018
 Export Multiterm 2014 termbase and import in MemoQ 8.4
3
(416)
MollyRose
Jun 15, 2018
 Dispersing the panes
4
(847)
MollyRose
Jun 15, 2018
 Memoq 2015 update disaster
4
(779)
John Fossey
Jun 13, 2018
 MemoQ: What is the asterisk for? (next to the percentage of my segments)
5
(1,199)
 In MemoQ 8.4, does the percentage word count indicator take account of locked segments?
2
(680)
123Translations
Jun 9, 2018
 Is it possible to do a global replace on locked segments?
4
(433)
Anthony Green
Jun 7, 2018
 Importing Excel files with "select ranges in Excel" fails
8
(1,521)
Tomasz Sienicki
Jun 6, 2018
 Why is there no primary translation memory attached to the project in MemoQ when it was 2 days ago?
1
(1,745)
 In MemoQ 8.4, how do I completely disconnect from the online server and continue working offline?
3
(750)
 MemoQ 8.3.7+Win 10 = Quick add term issue
3
(605)
John Fossey
Jun 5, 2018
 memoQ 8.4 will only accept CAL licenses?
2
(1,132)
Maria Simmen
Jun 4, 2018
 Translation grid questions
9
(1,367)
 preventing memoQ from inserting the source text into the target when the latter is empty
4
(449)
 What rules govern the order in which translation results are used?
4
(378)
Anthony Rudd
May 30, 2018
 In MemoQ 8.4, how do I add two PDFs to LiveDocs for a LiveDocs corpus as resource?
0
(263)
Fredrik Pettersson
May 29, 2018
 MemoQ group buy - can I participate or not?
3
(1,090)
Alejandro Cavalitto
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
May 28, 2018
 Web search configuration
3
(501)
 memoq's inconsistent statistics    ( 1... 2)
29
(3,553)
 skipping already translated segments in memoQ 8.4
3
(451)
Thomas T. Frost
May 28, 2018
 In MemoQ 8.4 how do I add a TM to a server project when the server TM by mistake has not been added?
4
(901)
Vanda Nissen
May 28, 2018
 Cannot open the local copy of a server project anymore
1
(1,052)
CD_Schuster
May 27, 2018
 Tag character in character count
1
(347)
CD_Schuster
May 26, 2018
 How to align bilingual html files using MemoQ Livedocs?
1
(370)
CD_Schuster
May 26, 2018
 Exporting plain XLIFF
2
(1,023)
 how to use correctly the option Pre-translate of memo!Q
1
(569)
 Target language is not visible
6
(1,442)
 Tags in memoQ Pro 4.5.77
7
(2,754)
Angel Llacuna
May 19, 2018
 How to avoid having to re-confirm the segments already confirmed?
13
(2,312)
John Fossey
May 18, 2018
 MemoQ Shift+F3 behavoiur    ( 1... 2)
15
(2,665)
Thomas T. Frost
May 18, 2018
 How to view how many words I've yet to translate in a given document
12
(5,012)
 MemoQ 7.8.153 -DEAD SLOW    ( 1... 2)
28
(5,234)
Ekhangel
May 15, 2018
 Bilingual export
4
(542)
Catherine Brix
May 14, 2018
 use of the integrated web search funtion in memoQ
4
(654)
 how to convert a plain text glossary into a TermBase recognized by memoQ
6
(459)
Anthony Rudd
May 11, 2018
 mqxlz file: no html overview and file exported only in txt
5
(469)
Isabelle Vulliard
May 11, 2018
 Machine Translation is missing in Options
1
(411)
Andriy Yasharov
May 10, 2018
 looking for recommendatios : QA tool for memoQ jobs
1
(434)
Hans Lenting
May 10, 2018
 memoQ Free does not allow me to open a project
9
(1,971)
Angel Llacuna
Apr 23, 2018
 Problem joining segments
9
(4,886)
Abu Bekr Al-Agib
Apr 22, 2018
 Master Source + Slave Source - Target languages
0
(281)
Sempiro
Apr 21, 2018
 Trying to see the changes in the revised sdlppx but cant see the revisions and comments
0
(280)
Zeki Güler
Apr 20, 2018
 (Title removed)
0
(253)
Zeki Güler
Apr 20, 2018
 Funky jumping cursor problem in v. 8.4.6 on client server version 2015
4
(644)
spamalot
Apr 18, 2018
 TMX Import into memoQ Translation Memory
0
(287)
Bozo_the_Clown
Apr 16, 2018
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search