Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 skipping already translated segments in memoQ 8.4
3
(578)
Thomas T. Frost
May 28, 2018
 In MemoQ 8.4 how do I add a TM to a server project when the server TM by mistake has not been added?
4
(1,071)
Vanda Nissen
May 28, 2018
 Cannot open the local copy of a server project anymore
1
(1,191)
CD_Schuster
May 27, 2018
 Tag character in character count
1
(446)
CD_Schuster
May 26, 2018
 How to align bilingual html files using MemoQ Livedocs?
1
(486)
CD_Schuster
May 26, 2018
 Exporting plain XLIFF
2
(1,177)
 how to use correctly the option Pre-translate of memo!Q
1
(718)
 Target language is not visible
6
(1,688)
 Tags in memoQ Pro 4.5.77
7
(2,945)
Angel Llacuna
May 19, 2018
 How to avoid having to re-confirm the segments already confirmed?
13
(2,649)
John Fossey
May 18, 2018
 MemoQ Shift+F3 behavoiur    ( 1... 2)
15
(3,197)
Thomas T. Frost
May 18, 2018
 How to view how many words I've yet to translate in a given document
12
(5,392)
 MemoQ 7.8.153 -DEAD SLOW    ( 1... 2)
28
(5,916)
Ekhangel
May 15, 2018
 Bilingual export
4
(750)
Catherine Brix
May 14, 2018
 use of the integrated web search funtion in memoQ
4
(790)
 how to convert a plain text glossary into a TermBase recognized by memoQ
6
(654)
Anthony Rudd
May 11, 2018
 mqxlz file: no html overview and file exported only in txt
5
(646)
Isabelle Vulliard
May 11, 2018
 Machine Translation is missing in Options
1
(509)
Andriy Yasharov
May 10, 2018
 looking for recommendatios : QA tool for memoQ jobs
1
(540)
Hans Lenting
May 10, 2018
 memoQ Free does not allow me to open a project
9
(2,204)
Angel Llacuna
Apr 23, 2018
 Problem joining segments
9
(5,162)
Abu Bekr Al-Agib
Apr 22, 2018
 Master Source + Slave Source - Target languages
0
(371)
Sempiro
Apr 21, 2018
 Trying to see the changes in the revised sdlppx but cant see the revisions and comments
0
(367)
Zeki Güler
Apr 20, 2018
 (Title removed)
0
(334)
Zeki Güler
Apr 20, 2018
 Funky jumping cursor problem in v. 8.4.6 on client server version 2015
4
(812)
spamalot
Apr 18, 2018
 TMX Import into memoQ Translation Memory
0
(391)
Bozo_the_Clown
Apr 16, 2018
 Problem importing termbases to MemoQ from xlsx/csv files
9
(1,853)
Georgios Tziakos
Apr 14, 2018
 mark segment as provisional
1
(417)
Thomas T. Frost
Apr 11, 2018
 Deleting files from Translation Project in MemoQ
4
(925)
Alexandre P.
Apr 11, 2018
 Segmentation rule for \n in an xlf file
0
(459)
Gamax Loc
Apr 9, 2018
 Search behavior and case matching
3
(766)
 preventing memoQ from changing file name
1
(415)
Kevin Fulton
Apr 5, 2018
 How do I export a clean version in MemoQ 8.1?
4
(1,173)
John Fossey
Apr 4, 2018
 How to stay on the Resource Console (MemoQ 2015)
1
(476)
 Difference between 101% - statistics and 101% - Pre-translate
0
(489)
Bogdan Dusa
Apr 2, 2018
 memoQ 8.4 server error 404 does NOT download
1
(545)
123Translations
Mar 30, 2018
 TB - New term defaults not updating through server
0
(373)
gninolps (X)
Mar 27, 2018
 Clear all ignored marks on warnings
1
(590)
gninolps (X)
Mar 27, 2018
 Using regexes with RTL languages such as Arabic or Hebrew
0
(383)
Anthony Rudd
Mar 27, 2018
 How to review the source of the TM match in memoQ 8
0
(395)
Thomas Chen
Mar 23, 2018
 MemoQ hijacked Shift+Ctrl+Q
4
(882)
Jan Sindelar
Mar 22, 2018
 Split the View pane to show 2 or 3 options in the same window
0
(353)
Mat_Young
Mar 21, 2018
 MemoQ 2015 translation memory editor bug: filtering cancels all changes without warning
0
(408)
Thomas T. Frost
Mar 17, 2018
 Can I create a project with the Language Pair "English (Client's) -> English (Reviewed)"?
0
(423)
Daniel Erlich
Mar 17, 2018
 Dutch opening double speech marks suddenly moved to the bottom - MemoQ 2015
0
(335)
Kirsten Bodart
Mar 16, 2018
 How can I unpin/delete several TMs in Resource Console at once?
6
(1,731)
Thomas T. Frost
Mar 15, 2018
 Urgent issue with MemoQ free version
6
(1,739)
Fernanda Meyer
Mar 8, 2018
 cannot find the option Deliver/ Return
4
(846)
123Translations
Mar 7, 2018
 Open only assigned segments in server project
3
(623)
gninolps (X)
Mar 5, 2018
 How to compare source and target text in MemoQ?
1
(720)
Philipp Reinhold
Mar 4, 2018
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search