Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 MemoQ - How to import an entire Excel cell as one segment?
5
(1,163)
Stepan Konev
Sep 22, 2020
 Please Help! How do I deliver the review of an xlf file received by email?
6
(761)
Luca Tutino
Sep 20, 2020
 Export failed: Access to the path 'xxxx' is denied.
5
(680)
Aleksandra Nikolic
Sep 14, 2020
 Is there a way NOT importing header section in Word
4
(644)
Stanislav Okhvat
Sep 12, 2020
 Can I use my own QA settings (instead of default) for a server-based project
2
(451)
Claudia Alvis
Sep 9, 2020
 Preferred term in termbase
0
(321)
Wolfgang Schoene
Sep 9, 2020
 Omit forbidden terms in Translation results window?
2
(468)
jccantrell
Sep 6, 2020
 Version 9.4.11 When my PC occasionally blows up and I restart MemoQ my work is lost
6
(779)
gregfordreus
Aug 31, 2020
 Automatic insertion / Pretranslate doesn't work?
5
(2,035)
Vu Nguyen
Aug 27, 2020
 MemoQ segment filter by range (for QA)
2
(441)
gfichter
Aug 21, 2020
 Inclusive-format topic: Outstanding response from MemoQ support
3
(754)
Neil Ashby
Aug 20, 2020
 HELP: 02007 error: Tag "mq:it" is not defined in the document's configuration
11
(3,284)
 Display number of words on Translation view?
0
(281)
Claudia Alvis
Aug 17, 2020
 Clearing target segment
2
(433)
Wolfgang Schoene
Aug 14, 2020
 How can I make sdlxliff files exported from memoQ 9 workable on SDL Trados 2014?
2
(453)
Marco Ramón
Aug 7, 2020
 There is no working TM attached to an online project?
0
(298)
Sangchul Song
Aug 5, 2020
 memoQ "Update from bilingual" not displaying
1
(376)
Stepan Konev
Jul 31, 2020
 How can I use memoQ on two computers (via cloud)?
5
(827)
Veronika Hoffmann
Jul 30, 2020
 MemoQ R14 panes not showing can't import/export
1
(381)
Stepan Konev
Jul 22, 2020
 A couple of questions about MemoQ
7
(925)
jyuan_us
Jul 22, 2020
 Renewal
5
(611)
Stepan Konev
Jul 17, 2020
 MemoQ clearly connects to server upon each confirmation - even on manual sync
3
(558)
Samuel Murray
Jul 16, 2020
 Create tags in MemoQ
2
(431)
Cesar Ayala
Jul 14, 2020
 MemoQ text inside [] regexp
7
(700)
Stepan Konev
Jul 13, 2020
 MemoQ on Mac?    ( 1... 2)
28
(26,902)
Thomas T. Frost
Jul 13, 2020
 Cannot Export Bilingual Table RTF
0
(332)
Robert Rutledge
Jul 11, 2020
 mqxlz viewer
4
(603)
 Index was outside the bounds of the array
2
(501)
Samuel Murray
Jul 3, 2020
 DeepL MT Plug-in does not return any longer translation suggestions
2
(528)
pjg111
Jul 1, 2020
 Changing pane locations
2
(478)
James McVay
Jun 26, 2020
 Line break in target segment
3
(517)
Wolfgang Schoene
Jun 25, 2020
 memoQ freezes while editing SDLPPX using Dragon 15.3
0
(290)
James McVay
Jun 24, 2020
 Mark multiple issues as fixed in QA report
4
(580)
Thomas T. Frost
Jun 22, 2020
 "Export Transit Package" does nothing
0
(280)
  I can't import files in .txlf format
6
(2,162)
 search and replace with tab
1
(288)
Stepan Konev
Jun 18, 2020
 MemoQ 9.2 and fragments assembly
0
(260)
Lucia Messuti
Jun 17, 2020
 Non-breaking space errors. I don't understand why I am getting them or what they mean.    ( 1... 2)
15
(2,062)
MollyRose
Jun 17, 2020
 Reverse track changes
1
(401)
MollyRose
Jun 16, 2020
 WordFast and TAUS plugins for TM
0
(264)
leo roussine
Jun 14, 2020
 memoQ: How to share files with proofreader
2
(399)
Veronika Hoffmann
Jun 12, 2020
 Segment after TAB tag in bilingual Excel file
1
(359)
Philippe Etienne
Jun 12, 2020
 How to translate Memsource projects in memoQ    ( 1... 2)
22
(8,919)
Juan Perello
Jun 8, 2020
 Capital letter issue in the Term Base
9
(2,935)
Tomasz Swolany
Jun 3, 2020
 Saving a segment leads to error message
6
(1,173)
 Disable middle-click
0
(296)
Samuel Murray
May 30, 2020
 MemoQ inserts space before/after every tag, wrong date/time format. How to fix/run a fix?
7
(858)
Stepan Konev
May 28, 2020
 management of Trados tags in memoQ
9
(1,028)
Angel Llacuna
May 27, 2020
 Track changes in Translation Memory    ( 1... 2)
15
(1,761)
MollyRose
May 21, 2020
 Problem: double click on source word inserts translation
4
(2,049)
Luca Tutino
May 20, 2020
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search