Subscribe to Off topic Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 New site member
0
(809)
zaidok
Sep 9, 2013
 Off-topic: English politeness explained
5
(11,541)
Jack Doughty
Sep 5, 2013
 Off-topic: Where would you place EUR 100,000+? In a European bank?    ( 1, 2... 3)
38
(20,164)
XXXphxxx (X)
Aug 26, 2013
 Off-topic: We are always complaining, but...
1
(1,420)
 Off-topic: Travel to Vilnius
1
(3,395)
Vitals
Aug 20, 2013
 Off-topic: US Census Bureau Language Mapper tool
1
(1,366)
Triston Goodwin
Aug 19, 2013
 Off-topic: Ready to laugh? The freelance translator at home: instructions for use
3
(3,183)
 Off-topic: "Bored and bewildered dads"
5
(5,622)
Triston Goodwin
Aug 14, 2013
 Introducing myself -- New forum moderator
1
(1,107)
 Off-topic: Need a little favor from US, Aus, NZ resident
2
(11,995)
owhisonant (X)
Aug 4, 2013
 Off-topic: Too many office cats? How to keep your workspace tidy    ( 1... 2)
23
(36,933)
 Off-topic: Annex vs Appendix
11
(3,831)
Michael Beijer
Jul 18, 2013
 Off-topic: Happy Fourth of July
3
(3,806)
Nicole Schnell
Jul 4, 2013
 Off-topic: Just music...
2
(7,082)
lulja30
Jul 3, 2013
 Off-topic: Stephen Fry's view on language purism    ( 1... 2)
18
(9,760)
 Off-topic: Recommend me a game I'd like!
5
(23,598)
Cilian O'Tuama
Jun 24, 2013
 Off-topic: Controlling my temper
7
(27,996)
Elina Sellgren
Jun 24, 2013
 Off-topic: To all the legal translators out there: there's still some fun to be had ...
1
(2,050)
 Off-topic: Laughter is always welcome
2
(3,824)
Balasubramaniam L.
Jun 21, 2013
 Off-topic: Eddie Izzard..
3
(8,035)
Gül Kaya
Jun 9, 2013
 Off-topic: I have a suspicion my source text is quite 'fuzzy' in its meaning
9
(5,431)
Triston Goodwin
Jun 6, 2013
 Off-topic: Hell is Belgian bureaucrats.
11
(11,195)
Kay Denney
May 17, 2013
 Off-topic: Why translators should be nice to their computers
5
(1,893)
Nicole Schnell
May 16, 2013
 Off-topic: Translation agencies on high horses    ( 1, 2... 3)
41
(22,126)
 Is there a world record for the fastest translator?    ( 1, 2... 3)
44
(6,540)
Balasubramaniam L.
May 12, 2013
 Off-topic: Words you can never spell    ( 1, 2, 3, 4... 5)
63
(25,768)
Martina Fink
May 11, 2013
 Off-topic: Video: The History of English in 10 Minutes
2
(3,661)
564354352 (X)
May 11, 2013
 Easter Wishes
1
(1,437)
 Off-topic: Has anyone used Tradvia?
4
(12,296)
Timothy Barton
May 1, 2013
 Off-topic: Why do some companies have staggered hours break times?
1
(7,156)
 Off-topic: Prepaid data in France
7
(17,857)
Heinrich Pesch
Apr 19, 2013
 Off-topic: Is anybody from Edinburgh?
4
(13,771)
Emma Grubb
Apr 11, 2013
 Off-topic: Cursive writing no longer taught in schools    ( 1... 2)
23
(13,222)
LegalTranslatr2
Apr 8, 2013
 Off-topic: People who rock the translation industry    ( 1... 2)
21
(28,420)
Anne Diamantidis
Mar 27, 2013
 Off-topic: Accomodation in New York
2
(1,587)
Gianni Pastore
Mar 25, 2013
 Off-topic: Going viral for all the wrong reasons (translation relevant)
1
(3,350)
Scott-Bowman
Mar 24, 2013
 Off-topic: Paper is not dead!
8
(3,906)
Piyush Ojha
Mar 23, 2013
 Off-topic: Going dry, a pressing issue
2
(3,616)
 Off-topic: Three-syllable girl's names ending with "ay" or "y"    ( 1... 2)
18
(13,526)
Arabic & More
Mar 11, 2013
 Off-topic: Searching for a book "The door in the wall"
2
(2,313)
Nicola Beedle
Feb 27, 2013
 Off-topic: Beethoven's 9th Symphony with Lyrics
2
(1,910)
Yasutomo Kanazawa
Feb 27, 2013
 Off-topic: Babelverse is on a mission to translate "I love you"
0
(1,648)
babelverse
Feb 13, 2013
 Off-topic: Can you identify this language?
5
(5,322)
JaneTranslates
Feb 9, 2013
 Off-topic: Carnival Songs in English
0
(4,153)
Paul Dixon
Feb 2, 2013
 Off-topic: I need the English word for these lamp components
4
(3,132)
larsjorgen (X)
Feb 1, 2013
 Off-topic: Happy New Year - in video
0
(1,113)
Mélanie Sylla (X)
Jan 27, 2013
 Off-topic: Has your office cat been acting strangely lately?
2
(1,489)
 Off-topic: InspireMeToday.com - Adversity
0
(1,202)
Suzanne Deliscar
Jan 17, 2013
 Off-topic: Product name of the year?
9
(20,760)
Lingua 5B
Jan 11, 2013
 Off-topic: Your country’s equivalent to a Stag Party?    ( 1... 2)
20
(4,517)
Michael Lima
Jan 11, 2013
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search