Subscribe to SDL Trados support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] SDL Trados Studio 2021 is coming soon!    ( 1, 2, 3... 4)
57
(14,472)
Sanjin Grandić
Dec 27, 2020
 [Sticky] Official Trados help forums
4
(7,802)
Anatoly Dragan
Nov 18, 2019
 How to review translations in Word on Trados 2021
1
(26)
 Studio 2021 very unstable
2
(214)
 Find/Replace problem again in Trados 2019    ( 1... 2)
18
(745)
 How to convert a (scanned) PDF into Word in Trados 2019
9
(612)
 Translation memory does not work in Studio 2017
4
(1,911)
 DeepL Plugin for Trados 2019
1
(496)
Olaniza
Jan 17
 How to change the colour of the Translation results window bar
1
(177)
 Lexicon in Trados Studio?
6
(341)
 Removing languages from huge multilanguage termbases
2
(275)
 Need method/tool to find-replace in source text
5
(420)
kd42
Jan 14
 What is it about TM view that bothers Trados so much?
2
(382)
 Change color of "Different target in translation memory" box
3
(1,285)
 Transit Nxt project with subfolders cannot processed with Studio 2019
3
(319)
 Licensing problems, SDL 2019/2021
2
(367)
 Problems with dates and autoplace in Trados 2021
1
(210)
 SDL Trados 2009 - batch change translation status
8
(4,075)
 validation error on Trados 2019
1
(199)
 problem downloading from sdl.com
2
(279)
Ofra Hod
Dec 30, 2020
 Protect/Unprotect placeholders
5
(310)
kesquecest
Dec 30, 2020
 A questionnaire about SDL Trados for an academic study
0
(186)
Mohamed Said
Dec 28, 2020
 How to solve bugs in .wsxz packages and .xlf files?
2
(252)
CristinaPereira
Dec 28, 2020
 SDL Analyse 2021 not working
0
(208)
 Segmentation rule for exception to abbreviation list
0
(194)
Paul Richardson
Dec 23, 2020
 How do I turn off Overwrite Mode in Trados Studio 2009?
14
(15,696)
Einat Cooper
Dec 23, 2020
 *.mthits file wont load to a *.wsxz package
1
(323)
Stepan Konev
Dec 22, 2020
 After SDL Studio upgrade no AT anymore
4
(552)
Dra. Carla Vorsatz
Dec 22, 2020
 Segment already translated - source not re-send Trados 2017
2
(298)
Wolfgang Schoene
Dec 21, 2020
 With Studio 2021, machine-translated segments in TMX files are no longer marked as AT, but as 100%
11
(807)
 SDL Trados Studio 2021 released    ( 1... 2)
16
(3,438)
Remy van Tol
Dec 18, 2020
 Reviewing in SDL Trados 2017
3
(421)
 Proofreading in SDL Trados 2021 (without SDL file or TM file)
1
(328)
Ruth Wiedekind
Dec 16, 2020
 Reviewing several files
3
(416)
Elena Feriani
Dec 14, 2020
 Trados 2021 - still incapable of performing basic formatting tasks?
2
(499)
Stepan Konev
Dec 14, 2020
 SDL Machine Translation - Help!
4
(640)
Stepan Konev
Dec 12, 2020
 Trados 2017 Any trick or idea to paste multiple rows of text in the target column?    ( 1... 2)
28
(5,901)
Samira Jamalova
Dec 11, 2020
 Trados 2017 won't create return package
1
(399)
matt robinson
Dec 11, 2020
 Trados project more than 100% complete
3
(1,203)
drjkmathe
Dec 11, 2020
 Change SDL 2015 default languages
6
(1,240)
Stepan Konev
Dec 10, 2020
 Dangerous key-combination
3
(564)
Heinrich Pesch
Dec 10, 2020
 The translation memory or TM container appears to be missing and may have been deleted
2
(409)
Carla Lopes
Dec 9, 2020
 Looking to share SDL Trados files and TMs with other freelancers without SDL Live Team or GroupShare
3
(479)
Sonia Gouin
Dec 9, 2020
 Choosing a DeepL glossary
0
(271)
Gaelle Linard
Dec 9, 2020
 "An error occurred" when I tried to "Reset my license"
2
(372)
Helle Gylling
Dec 8, 2020
 IDML file - how to enter a thin space    ( 1... 2)
18
(1,395)
Erik Freitag
Dec 8, 2020
 How to restore the Studio 2019 icon on the Desktop? (VMware)
2
(537)
Hans Lenting
Dec 8, 2020
 Studio 2019 error message :"file is not a database"
4
(663)
Sarah Bichot
Dec 7, 2020
 All empty segments became confirmed    ( 1... 2)
26
(12,241)
John Fry
Dec 7, 2020
 MultiTerm Fatal Error when importing a *.mtf.xml: Invalid character (Unicode: 0x12)
0
(268)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search