Subscribe to SDL Trados support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 The translation provider X - Y could not be opened and has been disabled.
1
(258)
 Trados 2009 Error: The specified path, file name or both is too long...
6
(3,674)
 Change source language in TM
10
(5,832)
 Project content disappeared upon changing name of folder
11
(658)
 View only segments with terms in TermBase
4
(385)
 Studio 2017: Problem with Wordprocessing and generating target files with Word 2007
2
(196)
 AT segments in Trados
6
(807)
SpanishT
Jun 30
 Converting SDLXLIFF to .XLIFF    ( 1, 2... 3)
42
(10,083)
NeoAtlas
Jun 30
 Memory requirements for Trados 2019
3
(397)
 Preventing Sudio from changing price formats (dot into semicolon)?
2
(295)
 Why it is difficult to format (bold, underline, italics etc) some of the Trados Studio files?
7
(572)
 Used ID with Return packages trados 2017
1
(271)
 Disabling "Insert/Overwrite" button in SDL Trados 2019
5
(458)
 Search in multiple memories without opening them
11
(797)
 Using Lionbridge Files in Trados 2015: OK; reverting back Lionbridge says NOT OK?
5
(543)
 Trados 2017 won't open project
3
(321)
 Newbie Question
4
(587)
MollyRose
Jun 18
 Sloooow aligning of huge files (over 5000 segments), Studio 2017
4
(405)
 Upgrading TM's
2
(328)
 Studio 2019 SR2: Same TM, ~8000 fewer pre-translated segments than 2011
2
(439)
 Cannot export Studio TM to tmx
0
(227)
 Studio 2017, segmentation rules (after ";"), aligning
1
(238)
Natalie
Jun 15
 Go to next untranslated segment, in Trados 2009
7
(1,559)
 Add-In for Term extraction based on word repetitions
4
(861)
 Cannot close Trados 2019
2
(355)
 Double click does not open project files in Trados Studio
7
(556)
 Trados crashes, over and over again
13
(3,427)
 Enabling AT Translation in Trados 2017
4
(416)
 Error while verifying a file on Trados 2014
4
(1,507)
 Web page translation - wrong file?
1
(262)
 TM management: batch edit without changing TU date
2
(274)
 Turning off automatic capitalisation
5
(5,601)
 Trados Studio 2017 - how to change to the horizontal layout in the Editor
5
(1,289)
 Trados on Linux system
13
(15,198)
 Studio 2015: Checking for Trailing Spaces via QA?
4
(1,385)
 SDL Trados 2019: impossible to add a new source language
1
(263)
 Studio 2019 SR2: cannot upgrade a .txt from WinAlign
2
(229)
 Translation failed: Could not load file or assembly....
1
(412)
 Annoying glitch with spell check
5
(494)
 Bug/Improvement: Project settings are reset when importing packages for multiple languages
0
(165)
 Error: Object reference not set to an instance of an object
10
(707)
 Change default to Studio 2019 and not older versions
2
(317)
 Target is saved in source language in ms word
5
(428)
 Language Cloud not working
3
(374)
 SDL Trados Studio 2017 and xlsm files
4
(329)
 Trados Group Share- Inserting tags to source
0
(163)
 Little black squares    ( 1... 2)
15
(1,017)
 Trouble handling MIF files with SDL Trados Studio 2015 Professional
0
(141)
 How do I remove a GroupShare project from "in progress" in my projects list?
4
(330)
 Free or not expensive Trados tutorials
5
(453)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search