Subscribe to Subtitling Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Rates in the UK
1
(249)
 Sub titling for Sfera/deLuxe
5
(842)
Jerry_Po
Nov 24
 Best dedicated software for subtitling for a beginner?
5
(240)
 Rates per minute    ( 1... 2)
17
(31,351)
 Amara, Subtitle workshop or Subtitle Edit
2
(238)
 Aegisub Parsing Error When Importing SRT
8
(19,382)
 which software can I use to embed subtitles ?    ( 1... 2)
16
(21,774)
 What does frame gap mean when creating subtitles?
5
(416)
freezone
Nov 16
 Best subtitling tool
5
(5,540)
 (Title removed)
3
(302)
 Annotation Edit Tutorial
2
(1,036)
 Aegisub Subtitling Effects. How?
2
(278)
 Best subtitling software
10
(878)
 Inclusive-format topic: Open source dubbing software?
2
(240)
 Experience share and a question on "time coding" work?
2
(229)
 What does FHDx25p videofile mean in the context of Subtitling?
3
(225)
  state of the art: automatic subtitle translation
4
(422)
 Subtitle Workshop won't display all subtitles on the video
5
(3,426)
 Subtitle Edit: Problem with italics when converting to EBU STL format
1
(487)
valer83
Oct 24
 Do you translate subtitles from a written source text, or directly from source language audio?
6
(618)
 Aegisub error: No sound at the end of the video
1
(291)
 Spot vs. free or cheap subtitling tools
8
(775)
 target dialog box move to the bottom of screen, what to do?
2
(325)
 Where to start, which software to use, where to learn?
4
(603)
Rocio Palacios
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Sep 29
 Rates per minute for short YouTube videos
3
(571)
 Extracting subtitles WITH timecode info
2
(362)
freezone
Sep 22
 Faster way to translate subtitles?    ( 1... 2)
21
(18,656)
 CCSL Software
0
(191)
goborgh
Sep 15
 AUDIOVISUAL TRANSLATION: SUBTITLING RATES FOR EUROPEAN LANGUAGES
3
(803)
 Several questions about subtitling
2
(451)
Thayenga
Sep 11
 Netflix Hermes test    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27)
398
(340,619)
 ProZ.com Subtitler pool released
Mike Donlin
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
13
(4,418)
 In a MP4 file with already permanently burnt-in on-screen text, how can I translate this?
4
(514)
 Why do I get Unsupported media file in Subtitle Workshop for a MP4 file?
5
(477)
 What's the best subtitle program to use on Mac?
8
(800)
 Clarification on terminology
2
(338)
 Alternative to Italics
1
(261)
 Ask me anything about subtitling    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27)
395
(168,852)
 Software for Mac
6
(670)
 Formatting in a subtitle file
0
(190)
 SubtitleNext Trial Setup on Mac
1
(259)
 Which subtitle editor is better?
2
(407)
 Subtitling a 100 minutes film - How many words?    ( 1... 2)
15
(17,186)
 Online subtitling courses
2
(855)
 Wincaps Q4 : EBU-STL export failed
0
(293)
 Do you watch tv/movies with subtitles even in your native language?
10
(1,060)
 Pricing for English to European Portuguese subtitles
1
(447)
 Controlling the subtitle length in Aegisub
8
(7,192)
 Aegisub - Correct workflow when importing a text file
0
(274)
 How many minutes per day?    ( 1... 2)
16
(3,864)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search