Requirements for translation companies

01 Business reliability

The first requirement for admittance into the program is business reliability. This is assessed through a combination of language service provider and client feedback, and consideration of relevant data from the ProZ.com database. Once admitted to the program, participants must maintain good track records in order to remain in the program.

02 Good citizenship

The second requirement for admittance into the program is "good citizenship". Participants must endorse and act in a manner consistent with the ProZ.com professional guidelines, they must accept the terms and conditions of program participation, and they must contribute to the upkeep of the program by remaining in good standing as members, in terms of membership fees, profile data, and adherence with site and program rules and regulations.

Your PRO status
Դեռ չի հաստատվել


Ըստ քանակի

Ցանցին մասնակցելու համար ընտրությունը դեռ շարունակվում է: Առ այսօր կան՝

4818

ProZ.com-ի «Վկայագրված PRO» արտահաստիքային թարգմանիչներ


Ի՞նչ են ասում մարդիկ

It's great to be amongst so many top professionals and I hope to make a contribution as the program develops.
Niraja Nanjundan (X)

This is really a great initiative and I'm glad to see so many people joining every day.
Mariana Moreira
Պորտուգալիա

Great initiative!