Job closed
This job was closed at Mar 21, 2021 23:15 GMT.

Art, 500 words translation for British Org

Զետեղող՝ Mar 9, 2021 14:39 GMT   (GMT: Mar 9, 2021 14:39)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Mar 9, 2021 16:57 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation
Confidentiality level: HIGHԼեզուները՝ Scottish Gaelicից անգլերեն, անգլերենից Scottish Gaelic

Պատվերի նկարագրությունը՝
Hello Proz People,

I am contacting you today on behalf of Translated to investigate your availability to help us with a new translation project.

The client is a wonderful British org whose activity focuses on art and promotion of new artists. They have reached out to translate their entire website into Scots Gaelic.

They have sent us a first translation batch of approximately 500 words.
The deadline would be EOW.

If you are interested, please let us know via email.

-------

Please, be sure to register to our website as translator: [HIDDEN]

This is a crucial step!

Please, feel also free to reach out for any further information on the project!

Thank you!

Lavinia D'Alessio
PM
Translated s.r.l
Բնագրի ձևաչափը՝ Microsoft Word

Poster country: Իտալիա

Volume: 500 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ անգլերեն
Առարկայի դաշտը: Արվեստ, կիրառական արվեստ և արհեստ
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Mar 14, 2021 23:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Mar 16, 2021 23:00 GMT
Տեքստի նմուշը՝ Այս տեքստը ՉԻ պահանջվում թարգմանել
XXXXX is a long-term project led by artists at Cooking Sections, that includes a variety of site-responsive projects across the world. Exploring how to eat as humans change climate, XXXXX explores forms of eating that respond to man-induced environmental transformations.
On the Isle of Skye, ‘XXXX: On Tidal Zones’ examines the environmental impact of intensive salmon aquaculture, and reacts to the changing shores of Portree, Isle of Skye.
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.9 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Project Manager