Job closed
This job was closed at Mar 29, 2021 23:15 GMT.

SWORN translation ZH > DUTCH legal 12k words

Զետեղող՝ Mar 19, 2021 10:56 GMT   (GMT: Mar 19, 2021 10:56)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Mar 19, 2021 12:07 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ չինարենից հոլանդերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝
Hello,

We have received an important a SWORN translation project from Chinese to Dutch. It is a document of about 50 pages (12k words) to perform on Matecat, our CAT tool.

I would like to ask you if you would be available and interested
to help us with it.

If yes, please do not hesitate to get in touch with me and I'll
explain you how you can register into our translators database
so that I can send you the PO for this task.

Thank you!

Eleonora from Translated

Poster country: Իտալիա

Volume: 12,000 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Իրավունք/արտոնագրում
info Պահանջվող մայրենի լեզուն՝ հոլանդերեն
Առարկայի դաշտը: Իրավունք (ընդհանուր)
info Պահանջվող համակարգչային ծրագրերը՝ MateCat
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Mar 22, 2021 23:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Mar 31, 2021 22:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.9 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Project manager