You are not logged-in. Login now to submit a quote »

English>German Linguists - Marketing Project

Զետեղող՝ Mar 30, 2021 08:23 GMT   (GMT: Mar 30, 2021 08:23)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Mar 30, 2021 10:19 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Services required: Translation, Transcreation, Subtitling, Translation


Լեզուները՝ անգլերենից գերմաներեն

Պատվերի նկարագրությունը՝
Translated is currently looking for a talented freelance translator for English>German to join our Team.As a member of this team, your responsibilities will include:

- Regularly translate marketing, creative and travel content on our CAT tool, Matecat
- Deliver high quality translations which are correct and appealing for the German market
- Meet the projects deadlines
- Study and remain up-to-date on the guidelines left by the client


Basic Requirements:

- German native level required
- Advanced level of English comprehension
- Ability to translate creative content
- Availability to translate up to 1000/1500 words per day
- Preferred working experience or university studies in translation or languages
- Preferred knowledge of CAT tools


Benefit and Perks:

- Inspiring work environment to grow your skills: you will be offered regular online meetings and training to keep up to date with the team and track your progress.
- Welcoming and supporting workspace: you will constantly be in touch with your team members and have the opportunity to share tips, ideas and give room to your creativity, while being assisted by the Quality and Project Management Teams at Translated on a regular basis.
- Exciting content to translate: this project is always evolving and you will be given the opportunity to keep up with the client's most exclusive content and have your contribution featured on their website.
- Possibility to regularly receive jobs in the long term as a member of the qualified team of translators for this client.


Company Overview

Translated is widely recognized as the most innovative web-based translation company.

We have received numerous awards for innovation and technology thanks to the cutting-edge technology we develop. We manage well over 250,000 translators in 110 countries to provide services to more than 130,000 customers.

We focus on serving large businesses, startup and innovative companies that need to speed up and automate their globalization processes. Thanks to our innovative approach to language technology, we have been chosen by Google to create new services for flagship products such as YouTube and for the translation of apps published in the Google Play Store. Moreover, corporations like Microsoft, eBay, Airbnb use our technologies and services in their localization processes.

Choose a career at Translated and enjoy an innovative international environment where challenging and interesting work is part of daily life.

Poster country: Իտալիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
info Պահանջվող մայրենի լեզուն՝ գերմաներեն
Առարկայի դաշտը: Շուկայավարություն / Շուկայի հետազոտում
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ May 17, 2021 22:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 17, 2021 22:00 GMT
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, տ՜ես՝ Հասցեն տեսանելի չէ

Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.9 out of 5

Note: Sign in to see outsourcer contact information.

Contact person title: Quality Manager