Job closed
This job was closed at Apr 9, 2021 21:15 GMT.

Sworn Translation - NL - EN Australia

Զետեղող՝ Apr 1, 2021 09:17 GMT   (GMT: Apr 1, 2021 09:17)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Apr 1, 2021 12:29 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation
Confidentiality level: HIGHԼեզուները՝ հոլանդերենից անգլերեն

Լեզվի տարբերակը: English Australian

Պատվերի նկարագրությունը՝
Good morning,

We are reaching out to investigate your availability to help us with a sworn translation, from Dutch to English Australian.

This means that the translation must be valid for legal purposes in Australia.

The document is two pages, a Police Certificate.

If you a re a Sworn Translator registered in Australia for this language pair, please reach out to us, by letting us know your rates and deadline.

Our client would need to receive the electronic copies by Monday at the very latest.

Thank you for your help!

Lavinia

Poster country: Իտալիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
Առարկայի դաշտը: Վկայականներ, դիպլոմներ, թույլատրագրեր, ինքնակենսագրություններ
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Apr 2, 2021 21:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Apr 5, 2021 21:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.9 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Project Manager