Job closed
This job was closed at Apr 16, 2021 22:15 GMT.

Japanese Linguists - Marketing Project

Զետեղող՝ Mar 24, 2021 09:37 GMT   (GMT: Mar 24, 2021 09:37)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Mar 24, 2021 11:22 GMT

Job type: Հնարավոր պատվեր
Services required: Translation, Transcreation


Լեզուները՝ անգլերենից ճապոներեն

Պատվերի նկարագրությունը՝
Translated is currently looking for a talented freelance translator for English>Japanese to join our Team.


As a member of this team, your responsibilities will include:

- Regularly translate marketing, creative and travel content on our CAT tool, Matecat;
- Deliver high quality translations which are correct and appealing for the Japanese market;
- Meet the projects deadlines;
- Study and remain up-to-date on the guidelines left by the client.


Basic Requirements:

- Japanese native level required;
- Advanced level of English comprehension;
- Availability to translate up to 1000/1500 words per day:
- Preferred working experience or university studies in translation or languages;
- Preferred knowledge of CAT tools.


Benefit and Perks:

- Inspiring work environment to grow your skills: you will be offered regular online meetings and training to keep up to date with the team and track your progress.
- Welcoming and supporting workspace: you will constantly be in touch with your team members and have the opportunity to share tips, ideas and give room to your creativity, while being assisted by the Quality and Project Management Teams at Translated on a regular basis.
- Exciting content to translate: this project is always evolving and you will be given the opportunity to keep up with the client's most exclusive content and have your contribution featured on their website.
- Possibility to regularly receive jobs in the long term as a member of the qualified team of translators for this client.

Please use this link to apply [HIDDEN]

Poster country: Իտալիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
info Շուկայավարություն
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Marketing / Market Research
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Շուկայավարություն / Շուկայի հետազոտում
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Apr 9, 2021 22:00 GMT
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, տ՜ես՝ Հասցեն տեսանելի չէ

Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.9 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Quality Manager