Subscribe to Trados support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] SDL Trados Studio 2021 is coming soon!    ( 1, 2, 3, 4... 5)
68
(20,551)
 [Sticky] Official Trados help forums
4
(8,730)
Anatoly Dragan
Nov 18, 2019
 Studio 2021 keeps on crashing    ( 1... 2)
20
(2,357)
 SDL Trados 2009 Translation Memory reflecting only 50 entries
6
(2,651)
Natalkaz
Apr 20
 Cannot translate ass (or ssa) file using the ASS plugin
12
(562)
 Problems opening docx file generated by Trados Studio 2015
0
(116)
 Broken tag in xml file
6
(404)
 Will RWS destroy Trados?    ( 1, 2... 3)
35
(4,039)
Natalie
Apr 15
 Invalid Bookmark error
0
(127)
 Enabling regular expressions in XML files
6
(1,077)
 Adjusting screen font size in Studio 2019
12
(4,379)
 Studio 2017 licence "expired" after laptop HD change
3
(359)
 Studio 2011: Name cannot begin with the '"' character, hexadecimal value 0x22. Row 1, position 144    ( 1... 2)
16
(8,718)
 CSV/TXT to SDLTM conversion (Custom Field)
1
(237)
 Converting TMX to TMW files
2
(5,492)
 Trados 2019 - Unexpected exception when initializing view part Correspondances de Fragments
0
(186)
 Q: Is it possible to export multiple .sdltm files at once?
4
(396)
 Is there any function in Studio 2021 to export only the segments currently filtered in Editor view?
7
(606)
 To modify this document you must check it out in Studio 2014, why?
3
(1,882)
 Translation Memory Filters
1
(261)
 SDL number verifier and years
2
(347)
 How to Generate an XDT File from a Trados TB
3
(375)
 How can I deactivate displaying of text in cursor pop-up in Studio 2021 in editor view?
1
(221)
 Which term base is Studio adding terms to?
7
(925)
 Some basic things I want to understand about SDL Trados Studio
9
(840)
Nucleara
Mar 27
 How to kill terminally the Generating Preview "feature"?
4
(487)
 Trados 2021 and .tmx files
7
(734)
 Unexpected exception when initializing view port fragment matches
4
(646)
 Studio 2021 not recognizing dates correctly????
7
(1,309)
spamalot
Mar 23
 Trados 2017: Importing Trados review file updates Trados translation file, but doesn’t update TM
2
(312)
 Multiterm (2014 SP2) does not search anymore !
1
(263)
 Smart Quote Issue for French (Canada) after SDL Studio Trados 2021 CU4 Update
0
(195)
 2019 100 % matches being automatically set as "confirmed"
4
(460)
 After the weekend maintenance Studio 2021 just does not work anymore    ( 1... 2)
27
(1,684)
Chris S
Mar 19
 SDL Trados Studio cannot find TM and TB paths in OneDrive
0
(243)
Ata Arif
Mar 17
 Trados Studio lag input
2
(345)
 Trados crashing at specific segments only in bigger projects; unable to edit those segments!
3
(459)
 (Title removed)
1
(334)
 US/UK English TMs
4
(472)
 How do I apply a second filter in SDL Trados Studio 2021?
1
(327)
 Trados2017 wont find and add TM to projects
2
(364)
 Is there a chance ot buy Trados second hand or sth like that?
10
(943)
 How do I prevent the Generating preview to activate for each segment I confirm?
4
(526)
 Off-topic: Mac and Studio 2021 browser client - looking for experiences
6
(725)
 SDL acquires RWS (or: RWS acquires SDL)
10
(2,514)
 Target document not opening
1
(590)
 How to get rid of match percentages in the middle column
8
(1,024)
 SDL - What is the value of language variant codes?
4
(641)
LEXpert
Mar 2
 Why "Edit source" option is disabled?
8
(942)
jyuan_us
Feb 28
 Final Draft files in Trados 2011
8
(1,875)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »