Subscribe to Poll Discussion Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Poll: What percentage of your customers are not fluent in the target language?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
13
(1,885)
 Poll: What % of your freelance income goes to your rent or mortgage (home/office space)?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
16
(2,400)
Tom in London
Dec 15, 2020
 Off-topic: If you weren't a translator / interpreter, what would you like to be?    ( 1, 2... 3)
36
(4,808)
Peter Motte
Sep 2, 2020
 Are there any full time mum translator? How is your job survive the long summer vocation?
4
(715)
Angela Burt
Aug 26, 2020
 Poll: Do you have cat and/or dog and/or other pet(s)    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
27
(6,720)
expressisverbis
Jun 8, 2020
 Poll: How often do you look at the Visitors tab of your ProZ.com profile?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
24
(5,113)
MollyRose
Apr 29, 2020
 Poll: Have you ever taken a vacation lasting longer than a month?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
18
(3,458)
Samuel Murray
Dec 4, 2019
 How much time did it take you to get constant work when you started working on proz.com?
1
(815)
Samuel Murray
Nov 22, 2019
 Poll: Do you think DeepL is something for human translators to worry about?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
24
(4,592)
Guofei_LIN
Nov 10, 2019
 Poll: Do you feel some reviewers make changes to translations "just to change something"?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
21
(4,028)
IrinaN
Jun 27, 2019
 Poll: Have you ever told a client you are not interested in continuing working with them?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
27
(4,819)
Merab Dekano
May 20, 2019
 Poll: At least 60% of freelancers say they started freelancing by choice. Are you one of them?    ( 1, 2, 3... 4)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
45
(8,116)
Eileen Brophy
Nov 16, 2018
 Poll: Do you think it is important to work with more than one CAT tool to get more work?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
18
(3,171)
Gibril Koroma
Nov 1, 2018
 Poll: Do you apply higher rates for urgent/weekend work?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
17
(8,779)
 Poll: To how many countries have you traveled?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
22
(4,416)
hamsterfood7
Oct 18, 2018
 Poll: How much of your income are you able to put into savings?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
11
(2,123)
MGDP
Oct 15, 2018
 Poll: Have you experienced payment-related issues when using a client's translation management system?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
18
(3,016)
Nikolay Novitskiy
Oct 11, 2018
 Poll: A reasonable cost for errors and omissions, liability and personal property loss insurance:    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
15
(3,084)
 Poll: In your opinion, which is the ideal age to become a freelance translator?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
14
(2,072)
 Poll: Do you ever think in your source language(s)?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
13
(1,834)
Valeria Fuma
Sep 2, 2018
 Poll: If you had the choice, when booking a service, which would you prefer?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
4
(1,229)
Min Kyu Kim
Aug 9, 2018
 Poll: Has it ever taken you a few months or even a year to send in an invoice?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
18
(3,073)
Diana Obermeyer
Jun 21, 2018
 Poll: Your client pays you twice for the same job. What do you do?    ( 1, 2... 3)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
30
(5,132)
Geoffrey Black
Jun 5, 2018
 Poll: Has GDPR changed the way you do business?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
11
(3,246)
Mario Freitas
Jun 2, 2018
 Poll: How booked up are you for the coming month?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
13
(1,962)
Mario Freitas
Jun 2, 2018
 Poll: Have you ever translated the same sentence the same way for two different clients?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
18
(3,101)
Maxi Schwarz
May 29, 2018
 Poll: Do you catch yourself paraphrasing sentences when reading a text in your source language(s)?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
7
(1,403)
Laura Nagle
May 27, 2018
 Poll: Have you ever been asked to edit/proofread a text which you translated for different client?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
8
(1,590)
Mario Freitas
May 27, 2018
 Poll: Have you ever mixed up the deadlines for different projects?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
9
(1,656)
Lian Pang
May 24, 2018
 Poll: Do you think your translation speed has improved over the last three years?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
12
(1,857)
Mario Freitas
May 23, 2018
 Poll: How much of your translation-related research involves Wikipedia?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
15
(1,953)
Kay Denney
May 22, 2018
 Poll: My favorite dictionary is:
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
7
(1,461)
JaneTranslates
May 21, 2018
 Poll: Do you engage in small talk with some of your clients?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
11
(1,818)
Mario Freitas
May 21, 2018
 Poll: Most of the texts you translate belong to...    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
16
(3,003)
Mario Freitas
May 16, 2018
 Poll: You accept a new client's job, and then find they have poor feedback from previous translators. You:    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
17
(3,014)
Mario Freitas
May 15, 2018
 Poll: In general, how long between submitting your quote on a job and the start of work on that job?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
19
(7,696)
Mario Freitas
May 15, 2018
 Poll: As a freelancer, I'm going to…
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
2
(1,226)
neilmac
May 13, 2018
 Poll: I consider most fellow translators to be:
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
9
(1,675)
Mario Freitas
May 12, 2018
 Poll: How do you usually unwind and keep fresh for work?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
12
(1,997)
 Poll: How have your rates changed over the past 5 years?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
6
(1,581)
 Poll: If you had to work from an office on a desert island which one of the following would you take?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
14
(2,056)
Philippe Etienne
May 10, 2018
 Poll: Which of these two do you prefer to make up your income?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
14
(2,141)
Kay Denney
May 10, 2018
 Poll: Have you ever refused to take on a project because of the payment method?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
13
(3,034)
Annie Sapucaia
May 8, 2018
 Poll: If money were no object, would you still translate for fun?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
20
(4,161)
Mario Freitas
May 8, 2018
 Poll: When we colonize the moon or Mars, how soon will we need to send translators and interpreters?    ( 1... 2)
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
27
(3,741)
Sheila Wilson
May 8, 2018
 Poll: On a scale of 1 (lowest) to 5 (highest), how happy are you at work in general?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
8
(1,958)
Gibril Koroma
May 7, 2018
 Poll: Which of these most distinguishes you from others working in your language pair?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
13
(2,033)
 Poll: Do you ever follow up with clients who have not contacted you for work in a while?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
9
(1,675)
 Poll: Would you say your current clients are also your ideal clients?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
4
(1,161)
Mario Freitas
May 5, 2018
 Poll: Are you using DeepL or DeepL Pro?
ProZ.com Staff
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
7
(2,445)
Mario Freitas
May 5, 2018
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search