Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Using MemoQ on the new M1 MacBook - experience qestion
2
(311)
 Help! MemoQ keeps invalidating license!
0
(98)
 MemoQ occasionally sluggish after confirming segment
10
(829)
 MemoQ customer server issues
2
(221)
 Save target as...
2
(271)
 Is it possible to automatically process escape sequence backslash in XML files?
0
(125)
 Term base: special characters
5
(394)
 Create a view with documents in a specific order
2
(293)
 MemoQ Multilingual Excell Import Problems
5
(374)
 How comfortable (or not) are extra large curved ultrawidescreen monitors with MemoQ?
6
(588)
 MemoQ extremely slow in typing
8
(2,313)
 Can't seem to get spellcheck to work in MemoQ 9.6
3
(322)
 Using memoQ through agency without own license
5
(525)
Adieu
Apr 1
 Remove my own tags from online source
3
(258)
 Problems with freezing and crashing when checking out and working on projects from customer's server
8
(810)
Adieu
Mar 28
 Cut and Paste sometimes not working in memoQ
7
(724)
Adieu
Mar 28
 Mass confirmation of number-only segments after MT
5
(436)
Adieu
Mar 28
 [Solved] Copy tag content to clipboard
5
(330)
 How to enlarge font in the Find and Replace window in MemoQ R2 2015
0
(134)
 Uploading Sdlxliff files to Memoq Web
2
(235)
 Accept all track changes/default case sensitivity for new terms
1
(217)
MollyRose
Mar 24
 MemoQ only imports the first row from an excel sheet
2
(295)
 Why MemoQ won't let me add TM or TB to my projects anymore?
2
(489)
 Filter/create view with only source=target
1
(213)
 Can I set "input models" for new terms on a server-based project?
0
(228)
 How to "accept all" tracked changes in 9.1.8
9
(1,633)
MollyRose
Mar 16
 Angle quotes instead of straight quotes
8
(9,815)
 General error. Failing to open active file or any file
2
(1,373)
Starkside
Mar 13
 MemoQ won't recognise tags from xlsx docs downloaded from a website
7
(807)
 MemoQ won't show me new server name and let me check out their projects (RESOLVED)
2
(335)
 PSA for those using MemoQ with Dragon NaturallySpeaking
13
(2,862)
 Actual Progress in Terms of Words in Status Bar?
3
(375)
 MemoQ consumes all my memory
14
(2,370)
Ekhangel
Feb 26
 Exclude text in a PPTX based on font color or other properties (Want to avoid file prep)
5
(699)
adrianrff
Feb 23
 Proofreading workflow in MemoQ packages - how to avoid proofing reps?
10
(778)
 How to make MemoQ not "hide" the usage of MT?
1
(496)
 How to translate Memsource projects in memoQ    ( 1... 2)
23
(10,600)
 MemoQ crashes when I try to open a file
5
(3,660)
 MemoQ Concordance Search View
1
(625)
 Importing local SDL package incredibly slow
4
(754)
 MemoQ Lost My TM (partially)!
2
(622)
 How to change types of quotation marks?
11
(3,341)
 Importing csv with for Chinese
9
(981)
 DeepL plug-in option not showing?
0
(476)
 Import of auto-translatable rules
2
(543)
 Auto propagation not working
6
(1,857)
 Can't filter repetitions in an online project
6
(2,674)
 How to easily remove duplicate entries from a TB?
6
(842)
pjg111
Jan 25
 Metastatic Tags Cancer
7
(1,210)
 "Use MT" is greyed out
2
(1,106)
Adieu
Jan 15
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within Trados Studio

Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »