Subscribe to Office applications Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Creating a bilingual Word documents with two columns    ( 1... 2)
28
(52,865)
 Remove duplicate rows in Excel    ( 1... 2)
21
(1,371)
 Word font misrendered when saving/printing to PDF
8
(564)
MollyRose
Mar 12
 Saving EXCEL spread sheet in two locations
6
(11,673)
 Plustools toolbar and Word 2019
4
(1,397)
 Creating installation floppies: how to install Office 97 on laptop w/o cd?
12
(2,924)
 MS Word track changes - getting different types of changes to display differently
6
(455)
Chris S
Jan 27
 TTS in another language
1
(503)
James Plastow
Dec 27, 2020
 Querverweise in Word (Mac) löschen / Delete cross-references in Word (Mac)
5
(598)
ibz
Nov 24, 2020
 Searching through multiple Excel files or batch converting Excel files to text or HTML
9
(972)
 How to count Korean words in MS Word
2
(5,691)
joseburgos
Aug 27, 2020
 Hyperlinks not working in Word
3
(42,592)
edwards paul (X)
Aug 10, 2020
 MS Word macro/shortcut for changing selection to sentence case
11
(4,723)
cheetrowe
Jun 26, 2020
 Office: how to use custom dictionaries in more than one language?
0
(353)
Thomas T. Frost
May 27, 2020
 Counting track changes (characters)
7
(1,091)
Diego Tronca
May 27, 2020
 How to delete end-of-row marker in Word tables?
7
(2,284)
Samuel Murray
May 21, 2020
 Word 2019 problems with hanging indents
3
(692)
Susan Welsh
Apr 13, 2020
 alternatives to ASAP Utilities for 64-bit Excel
7
(10,341)
Patrick ARBAUT
Apr 5, 2020
 Track changes showing text I haven't deleted in balloons
2
(570)
Anne Greaves
Apr 3, 2020
 Is there an easy and fast way to enter prescribed number of characters in a MS Excel file?    ( 1... 2)
19
(2,920)
chopra_2002
Apr 1, 2020
 Word counting in PowerPoint (and AutoIt script)
0
(482)
Samuel Murray
Mar 11, 2020
 Problem with old Excel files in Windows 10    ( 1... 2)
16
(2,615)
Tina Vonhof
Feb 3, 2020
 Problem with AutoUpdate
0
(417)
ibz
Jan 22, 2020
 PPTX resets slides to default as soon as I start editing
0
(430)
Samuel Murray
Jan 15, 2020
 How to turn these off in Word?
8
(1,401)
Heinrich Pesch
Jan 13, 2020
 Creating layout from scratch using MS Word (Windows 10). Any good tutorials out there?
7
(1,200)
 Word macro: how to apply highlight to *all* selected text
2
(590)
Rolf Keller
Dec 24, 2019
 MS Office 36 subscription running out
5
(926)
Wolfgang Schoene
Dec 15, 2019
 This year's Christmas donation initiative: FreeOffice 2018, FreePDF
7
(1,310)
Samuel Murray
Dec 14, 2019
 LibreOffice: Exporting editable PDFs
3
(744)
Tom in London
Nov 22, 2019
 Word crashed and now I cannot open the file anymore
5
(1,778)
Mark dc (X)
Nov 8, 2019
 Formatting documents from a scanned original source
3
(780)
 MS OFFICE 365 unlicenced version, although I recently purchased my annual subscription!
7
(1,168)
Laurent Mercky
Oct 20, 2019
 How to spell check in MS Word 2010
4
(1,070)
Samuel Murray
Oct 20, 2019
 Exporting MS Word tables column #7
2
(593)
Samuel Murray
Oct 6, 2019
 Free PDF editor with "text insert" tool
4
(910)
Darius Sciuka
Sep 10, 2019
 Software: Recommendations for a QA tool that will help with context checking.
2
(751)
Steven Kenneth
Jul 18, 2019
 Should pay for Office 365, but nothing works
2
(885)
Mikhail Popov
Jul 18, 2019
 Word macro for Google search
1
(634)
wotswot
Jul 3, 2019
 Establishing a word count for scanned PDFs
11
(4,535)
Colleen Roach, PhD
Jun 24, 2019
 Deleting Ugly vertical line from Word document
6
(1,823)
Andrew Stucken
Jun 13, 2019
 font not available
5
(1,626)
IanDhu
May 29, 2019
 How did people use MS Word for autocomplete?
6
(1,404)
Ricki Farn
May 26, 2019
 Macro for converting strike/underline to tracked changes
1
(813)
Philip Lees
May 25, 2019
 VBA: working with a table
6
(1,259)
Joakim Braun
May 11, 2019
 spell checker problem in Word    ( 1... 2)
15
(2,744)
Susan Welsh
May 3, 2019
 Word: cannot open password protected file
8
(11,098)
Liz Harris
Apr 23, 2019
 Word count in MS word - counting only amended text
11
(14,567)
Nadia Said
Apr 20, 2019
 VBA: DOC to DOCX issue
1
(926)
Rolf Keller
Apr 19, 2019
 Read-only mode in Word 2010 won't go away    ( 1... 2)
16
(2,791)
Thomas T. Frost
Apr 15, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »