Subscribe to Wordfast support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Switching Between Source and Target
1
(1,304)
Museop Oh
Apr 15
 Is it possible to upload tranlsations already done in Wordfast anywhere?
9
(2,066)
 Wordfast classic and new Word version compatibility
6
(418)
 MyMemory machine translation does not respond
0
(180)
 Wordfast Pro 5 / SDLxiff: problem with soft returns
12
(2,110)
 My WFP 5 did not accept a PDF format
0
(260)
 WFP 5 - Copy Tags - Shortcuts
7
(1,456)
 Wordfast Hotline not responding
7
(1,635)
 How to add or import the previously translated Word files
2
(305)
 multiple TM's in Wordfast Classic
13
(3,252)
 Auto-propagate does not work -Wordfast Pro 5
6
(2,139)
 Using MyMemory MT with Wordfast
2
(493)
 Strange issue WFP 6.0 windows (segments invisible in editor view)
0
(315)
 Wordfast Classic for Mac Shortcuts
4
(709)
 Wordfast Pro 5.20 released
3
(455)
 pretranslating only applying 100% matches
6
(665)
 PlusTools on Word for Mac Error 75
10
(1,081)
 Wordfast.dot disappeared
5
(743)
 Wordfast classic installation on Word/Mac with Big Sur
11
(1,340)
Kaig
Jan 6
 Wordfast Pro on Mac won't insert TM matches in the editor
1
(455)
 Adding terms to multiple glossaries at once with WFP 5.17.0
7
(1,244)
Khadhé
Jan 4
 WFPro[5] undocking & re-docking of gloss.
2
(418)
 How do I save a txlf file (Wordfast) as mqxliff?
2
(473)
Samuel Murray
Dec 30, 2020
 Hiding repetitions
1
(478)
John Di Rico
Dec 23, 2020
 Wordfast 5 and fragments/fuzzy match patch
2
(562)
Hans Lenting
Dec 18, 2020
 Cannot find memory on WF Pro 5
9
(1,152)
Philippe Locquet
Dec 16, 2020
 WF Pro 5 and Trados Studio compatibility
7
(873)
Philippe Locquet
Dec 15, 2020
 New unofficial Wordfast email group: [email protected]
1
(566)
Edward Potter
Dec 13, 2020
 WFC on Word 365?
1
(611)
neilmac
Dec 12, 2020
 Wordfast Classic 5.92n preventing hard break in target segment
0
(448)
Ömer Maraş
Dec 10, 2020
 📰 Wordfast year-end announcements
1
(572)
Philippe Locquet
Dec 9, 2020
 Wordfast 5 not working due to Java error
5
(1,437)
Alexa Golova
Dec 1, 2020
 How should I organise my projects in Wordfast Pro version 5?
6
(791)
Comunican
Nov 26, 2020
 Large translation memory (.txt) does not load
2
(651)
Luigi Benetton
Nov 25, 2020
 Wordfast Pro supported and operating correctly on macOS 11.0 (Big Sur)?
10
(1,419)
John Di Rico
Nov 25, 2020
 Wordfast Pro 5 Projects Not Showing Up on Project List + Problem with path
2
(699)
Shizuka Otake
Nov 23, 2020
 restore deleted project
0
(515)
Elene P.
Nov 20, 2020
 XYZ project already exists (when in fact it doesn't)
0
(491)
Reed James
Nov 16, 2020
 Studio compatibility
4
(807)
Edward Potter
Nov 12, 2020
 Wordfast 5 Pro freezing / hanging / crashing often when left idle    ( 1... 2)
28
(5,572)
Wendy Weng
Nov 11, 2020
 Temporary File Missing
0
(606)
Caroline Giguère
Oct 25, 2020
 Unintentional scrolling when using Wordfast 5 pro
1
(677)
David Daduč
Oct 24, 2020
 Is there the 'change case' option in Wordfast Pro?    ( 1... 2)
18
(9,635)
Inga Jokubauske
Oct 21, 2020
 Latest version of Wordfast Pro (5.18.0) - another damp squib!
6
(1,365)
Comunican
Oct 14, 2020
 Is anybody having trouble with WF Anywhere right now!
0
(564)
fernandafreitas
Oct 9, 2020
 Wordfast clean-up doesn't work    ( 1... 2)
15
(7,983)
Christel Zipfel
Oct 5, 2020
 Editing Source Segment in WF Anywhere
1
(663)
Philippe Locquet
Sep 30, 2020
 Cleaning a large translation memory - WF Pro 3
10
(1,713)
Milan Condak
Sep 29, 2020
 Cannot open/translate txlf files in Wordfast 5Pro
1
(528)
Andre Shipoff
Sep 29, 2020
 Locking segments in Wordfast Pro 3
0
(596)
kneyens
Sep 29, 2020
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »