Subscribe to Lighter side of trans/interp Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Off-topic: Using GG Translate in DE
0
(326)
 Off-topic: BOLLOCKS TO BREXIT: How would you say that in your language?    ( 1... 2)
26
(5,069)
Tom in London
Feb 7, 2020
 Off-topic: Mis-translations and cross-cultural howlers    ( 1, 2, 3, 4... 5)
68
(25,861)
A_Lilie
Jun 25, 2019
 Off-topic: "Don't dream it's over" - in French?
3
(987)
Laurent Mercky
Jun 21, 2019
 Off-topic: Can you interpret into 7 different languages? I know someone who can.
0
(640)
Tom in London
Apr 10, 2019
 Off-topic: Translator Mary Hobson decided to learn Russian at the age of 56, earned PhD at 74    ( 1... 2)
18
(5,656)
George Luca
Apr 4, 2019
 Off-topic: Oh, "those" great comments by our dear customers - and what you really would like to say about them
4
(1,048)
Erik Hansson
Jan 22, 2019
 Off-topic: What a professional interpreter should never do...    ( 1... 2)
15
(2,878)
Katalin Szilárd
Jan 17, 2019
 Off-topic: Fun with Google Translate
5
(1,546)
Justin Trumain
Jan 8, 2019
 Off-topic: A thank you to all of the Proz community!
10
(1,383)
 Off-topic: Have you ever had a project you absolutely loved?
13
(2,207)
EvaVer (X)
Dec 8, 2018
 Off-topic: Technology Review: These awful AI song lyrics show us how hard language is for machines
10
(1,898)
 Off-topic: Dog commands in Spanish
11
(1,800)
MollyRose
Oct 29, 2018
 Off-topic: Vulnerable to the foreign press
2
(1,050)
Tom in London
Oct 2, 2018
 Inclusive-format topic: Fun with Deepl
3
(1,287)
Tom in London
Jul 13, 2018
 Off-topic: Funny Book Titles and Authors' Names
13
(63,332)
Maxi Schwarz
Jun 25, 2018
 Off-topic: Silly magic moments (I just typed the last word of a 6k-document exactly as music ended)
13
(2,733)
Thayenga
Jun 12, 2018
 Off-topic: Atrocious translations! (G>E)    ( 1, 2... 3)
34
(10,684)
Kay Denney
Jun 2, 2018
 Off-topic: Eurovision 2018
8
(1,863)
 Off-topic: Is the "zinc" in a French bar made of zinc?
6
(2,714)
Anton Konashenok
May 2, 2018
 Off-topic: Little Translator - an apology
3
(1,224)
Chris S
Apr 19, 2018
 Off-topic: Eating people is wrong. Even if they're students.
13
(2,831)
Noni Gilbert Riley
Mar 22, 2018
 Off-topic: The 30 most commonly mispronounced phrases in English - to all intensive purposes    ( 1, 2, 3... 4)
59
(17,325)
Thomas T. Frost
Jan 31, 2018
 Off-topic: Your worst translation-related job ever (not considering payment issues, only the job itself)    ( 1... 2)
20
(5,284)
John Fossey
Dec 20, 2017
 Off-topic: Weird, unwanted e-Christmas cards from agencies I don't know
7
(1,641)
Jennifer Forbes
Dec 18, 2017
 Off-topic: Stand-up comic Eddie Izzard on languages
5
(2,798)
Lesley Clarke
Nov 1, 2017
 Off-topic: Translation of "Forceur" from FR to EN
6
(2,329)
Jennifer Forbes
Sep 15, 2017
 Off-topic: "Meatballs" in Arabic as "Paul is dead"
0
(614)
Alexandre Chetrite
Sep 14, 2017
 Off-topic: The Little Translator, back in September. Lousy plots, bad puns and more wavies.
6
(2,205)
Mervyn Henderson
Sep 4, 2017
 Jokes on language and translation    ( 1... 2)
21
(52,623)
Sylvia Deckers
Jul 11, 2017
 Off-topic: I want your personal weird words
12
(2,698)
Matthias Brombach
Jun 24, 2017
 Off-topic: Why was six afraid of seven?
5
(1,671)
Kay Denney
Jun 20, 2017
 Off-topic: Always be careful with MT!
7
(2,303)
Charlotte Blank
Jun 19, 2017
 Off-topic:
0
(724)
Petra Fischbäck
Jun 18, 2017
 Off-topic: 800 - 900 words an hour?
9
(2,795)
Thayenga
Jan 14, 2017
 Off-topic: I want my typewriter back and use my brains
7
(2,092)
Annamaria Amik
Dec 5, 2016
 Off-topic: Simultaneous from German into any language: how do you guys manage it?
6
(2,130)
Maxi Schwarz
Dec 4, 2016
 Off-topic: Enjoy!
1
(1,141)
Clarisa Moraña
Aug 4, 2016
 Off-topic:
0
(1,215)
texjax DDS PhD
Jun 12, 2016
 Which are the most common problems faced by translators and interpreters?
11
(9,239)
Elfen36
Apr 21, 2016
 Off-topic: Have I chosen the wrong profession? ("costumers")
5
(2,228)
Tom in London
Mar 25, 2016
 Off-topic: I could've retired with this one job....
10
(3,043)
Thayenga
Mar 13, 2016
 Non-ethical job?    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7)
91
(20,688)
Kay Denney
Feb 15, 2016
 Off-topic: So...    ( 1, 2... 3)
38
(8,949)
Tom in London
Feb 2, 2016
 Off-topic: Spot the problem with this TH-EN job posting (ignorant PM?)
2
(1,354)
Dylan Jan Hartmann
Dec 23, 2015
 Off-topic: Holly jolly Christmas
2
(1,497)
Christine Andersen
Dec 22, 2015
 Off-topic: Concert    ( 1... 2)
18
(5,422)
Noni Gilbert Riley
Nov 29, 2015
 Off-topic: Calling all Tiggers, just in case you missed this job offer
4
(2,401)
Danik 2014
Nov 21, 2015
 Missspellings abound - in English    ( 1, 2, 3... 4)
57
(12,385)
Sarah Lewis-Morgan
Nov 17, 2015
 Off-topic: What being a translator means to different people :)
6
(2,724)
Daryo
Oct 17, 2015
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within Trados Studio

Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »