Subscribe to Metatexis support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Who has used MetaTexis? What is your opinion of it?
6
(3,196)
kd42
Mar 25, 2019
 Problem with Metatexis
3
(1,938)
David
Mar 5, 2019
 Metatexis stops working with content controls in Word
0
(507)
 Metatexis shows both original text and translation
5
(4,453)
 MetaTexis and Framemaker files
0
(1,386)
davidfw1866
Aug 14, 2013
 A translation of CHM help file, short testing
0
(1,359)
Milan Condak
May 13, 2013
 Metatexis purchase
4
(5,129)
 Dark blue segments after importing PPT
0
(1,713)
Jonas de Vries
Jun 27, 2012
 File Format Preferences with MetaTexis
0
(2,218)
Michaela Gallo
Jan 9, 2012
 MetaTexis not recognising Diagram within Word document.
0
(2,110)
Michaela Gallo
Dec 20, 2011
 Metatexis and Office 2010
6
(6,406)
Hermann Bruns
Nov 18, 2011
 Problem attaching Trados TMs to Metatexis
2
(3,052)
Mark Berelekhis
Oct 27, 2011
 MetaTexis PRO and Trados compatibility
2
(4,897)
Samuel Murray
Sep 24, 2011
 How to skip sentences?
2
(4,183)
Charlotte Blank
Sep 7, 2011
 [SOLVED] Machine translation problem
0
(2,606)
filippaluba (X)
Aug 24, 2011
 Making TM from table in word document
3
(3,716)
Ditte Duclert
Mar 5, 2011
 using string as segmentation marker
0
(2,494)
Stefano Crivellaro
Feb 25, 2011
 Exporting Metatexis TM (.mxa) to Trados (.tmx?)
3
(4,161)
Krystian Aparta
Feb 9, 2011
 MetaTexis Pro and Excel files
1
(4,370)
Suzanne Deliscar
Jan 29, 2011
 MetaTexis Excel files import problem
4
(4,455)
Alexandre Chetrite
Jan 29, 2011
 Problems with Metatexis for Word (version 3.0)
0
(2,690)
dochartach
Nov 8, 2010
 Making final version in TTX format / MetaTexis Net Office beta version 3
5
(5,103)
Melanie Meyer
Sep 20, 2010
 Concordance search in secondary TM?
0
(2,973)
TvNellen (X)
Jun 21, 2010
 working with TDB search results
0
(3,199)
Anne Besnier
May 16, 2010
 Metatexis and bilingual ttx files
10
(6,117)
 Installing Metatexis with Word 2007
2
(4,072)
Rox-Edling
Feb 11, 2010
 source segments of translated file has disappeared
2
(3,059)
Karin Maack
Feb 9, 2010
 Match count after Word failure / Trados import/export
0
(3,175)
VeronikaSti (X)
Feb 2, 2010
 Can Metatexis import files aligned with +tools to create a TM?
3
(3,702)
Nabeel Alwyssi
Jan 8, 2010
 MetaTexis and .TTX Files
3
(3,851)
Suzanne Deliscar
Oct 27, 2009
 Translated text in dark grey box
4
(4,647)
Julio A. Juncal
Oct 26, 2009
 metatexis compatibility with Vista
2
(3,542)
Georgia Charitou
Oct 3, 2009
 Installing metatexis removes original files for windows XP
0
(3,011)
Alexandra Beisl
Sep 9, 2009
 "Fuzzy" TDB to manage declension
1
(3,698)
Boyan Brezinsky
Mar 22, 2009
 Importing Trados multiterm terminology database
0
(3,242)
Martin Wenzel
Mar 13, 2009
 substitution of numbers
4
(4,669)
Lorenzo Cordini
Mar 9, 2009
 Can't clean up the Metatexis file
2
(3,442)
Translation-Pro
Mar 2, 2009
 Creating a new TM with group of terms in an existing TM and ...
7
(4,255)
jacana54 (X)
Jan 12, 2009
 Metatexis disappears time and again
10
(4,885)
Natalie
Nov 23, 2008
 RE: Metatexis query - glossary/T/Database
3
(4,321)
RachelG
Nov 6, 2008
 Metatexis support forum
3
(4,113)
Berni Armstrong
Oct 29, 2008
 Help with Metatexis, please
8
(4,352)
jacana54 (X)
Sep 18, 2008
 Trados files and TM in Metatexis - any tips?
2
(3,530)
 MetaTexis slow with Word 2007
4
(5,076)
Doris Kouba
Jul 31, 2008
 Metatexis: source segment in a broken blue-lined box with target segment
1
(3,636)
 Help with TM in Metatexis
2
(3,480)
 Several TDBs in MetaTexis. How to distinguish?
1
(3,637)
Hermann Bruns
Apr 21, 2008
 A question on segmentation in MetaTexis
4
(3,958)
Callmeaspade
Mar 24, 2008
 Cannot import txt file in MetaTexis 2.92
1
(3,794)
Hermann Bruns
Nov 24, 2007
 Metatexis
10
(5,852)
Claudia Alvis
Sep 16, 2007
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »