Subscribe to Hardware Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Laptop suggestions
6
(527)
 Azeron Keypad or other alternative text input devices
7
(592)
MollyRose
Mar 16
 Looking to upgrade - what are good laptop system specs for translators and interpreters in 2021?    ( 1... 2)
15
(1,648)
 Computer Crash during a translation job - what to do now?    ( 1... 2)
23
(7,392)
 Cleaning/replacing a laptop fan
8
(3,575)
 Okay, finally bought myself a fanless (100% silent) laptop 4 work. Venom BlackBook Zero 14 (review)
12
(7,867)
 Surface Pro 4 - ist it possible to run Trados 2017 properly on a Surface Pro?
13
(3,601)
Adieu
Jan 4
 SBCs and HTPCs for translators
8
(1,009)
Samuel Murray
Dec 19, 2020
 Experience with pen tablets?    ( 1... 2)
16
(1,805)
Dan Lucas
Nov 30, 2020
 Ipad and tablets for translators
9
(6,303)
Neil Coffey
Sep 30, 2020
 CPU M3 8100Y and Trados Studio 2019
2
(576)
Dan Lucas
Sep 6, 2020
 Help with choosing a good ergonomic keyboard for Windows 8
14
(5,899)
Wolfgang Schoene
Jun 25, 2020
 How can I upgrade a laptop?
5
(802)
Philippe Etienne
May 22, 2020
 computer suggestions for translation work
4
(995)
Heinrich Pesch
Apr 13, 2020
 Optane memory and CAT tools?
9
(1,226)
Luca Tutino
Apr 8, 2020
 Printer not working after period of idleness.
11
(984)
Tom in London
Mar 24, 2020
 Computer build with TRADOS in mind
3
(907)
Nathan Robar
Jan 13, 2020
 Should I change my Desktop PC and if so, for what?
11
(1,939)
German Gonzalez
Dec 30, 2019
 Amazon Fire HD 10 (2019) - your thoughts?
6
(1,036)
Tom in London
Dec 10, 2019
 Can I run sdl studio on microsoft surface go?
3
(871)
Robert Dunn
Nov 20, 2019
 Best portable hardware for translation in 2019?
6
(1,743)
ritatranslates
Oct 6, 2019
 Best laptop for use with Trados 2019 and Dragon Naturally Speaking 12    ( 1... 2)
15
(4,690)
Rolf Keller
Sep 29, 2019
 How much is enough RAM?
9
(1,604)
DZiW (X)
Aug 21, 2019
 Buying a new laptop (main computer)
8
(1,464)
Samuel Murray
Jul 11, 2019
  Lenovo ThinkPad E490 vs ThinkPad L480
5
(2,250)
Samuel Murray
Jul 11, 2019
 New laptop suggestions
12
(2,122)
A. & S. Witte
Jun 30, 2019
 Off-topic: Laptops, lessons learned and the things that matter
5
(1,450)
IanDhu
May 29, 2019
 Best Tablet for Interpreting and Translating
10
(2,797)
Lian Pang
Mar 11, 2019
 Sturdy computer brands
8
(1,612)
DZiW (X)
Feb 11, 2019
 I'm switching from Mac to Windows, need recommendations for a new professional laptop.    ( 1... 2)
26
(5,567)
Tom in London
Dec 15, 2018
 Monitor specs to look for in a translator's monitor
10
(1,908)
DZiW (X)
Dec 13, 2018
 What keyboard is the best for a translator ?    ( 1... 2)
19
(5,082)
Oliver Walter
Nov 17, 2018
 computer
3
(990)
DZiW (X)
Jul 26, 2018
 What is the best colour temperature of the computer screen for the eyes?    ( 1... 2)
20
(3,659)
Rolf Keller
Jun 29, 2018
 The perfect monitor for translators! THIS is going on my 'to buy' list!    ( 1... 2)
27
(7,365)
Dan Lucas
May 27, 2018
 The cost of printer cartridges    ( 1, 2... 3)
41
(7,919)
DZiW (X)
May 8, 2018
 Share Your Translation Tech-Setup    ( 1, 2... 3)
40
(9,721)
123Translations
Mar 29, 2018
 Choosing a computer (UK)    ( 1... 2)
29
(5,502)
Tom in London
Oct 17, 2017
 Switch from Windows to Mac    ( 1... 2)
21
(4,022)
Mario Chavez (X)
Sep 10, 2017
 Is it a poltergeist?    ( 1, 2... 3)
31
(5,642)
Maija Cirule
Sep 10, 2017
 I need an inexpensive notebook    ( 1... 2)
16
(3,488)
Rolf Keller
Apr 30, 2017
 Best desktop computer + monitor setup for a translator (Aug 2014)    ( 1, 2, 3... 4)
51
(16,945)
Mario Chavez (X)
Apr 17, 2017
 Advice on tablets/ PCs/ 2-in-1
14
(1,657)
Rolf Keller
Mar 11, 2017
 Monitor advice    ( 1... 2)
15
(3,099)
dropinka
Feb 27, 2017
 Is an IPS monitor better for translation work?    ( 1... 2)
18
(3,699)
DZiW (X)
Nov 14, 2016
 4k on 15.6" laptop display, a pain in the... neck?
12
(2,909)
Merab Dekano
Sep 19, 2016
 Which all-in-one pc is best for translation work
3
(1,625)
Jo Macdonald
Sep 19, 2016
 Keyboard Corner: Read or write a review of your favourite keyboard    ( 1... 2)
25
(4,274)
Emma Goldsmith
Aug 10, 2016
 Cloning: brilliant solution when your computer runs out of space
7
(1,997)
RyanLI (X)
Aug 5, 2016
 Lenovo Thinkpad or looking elsewhere?
10
(2,063)
Angela Dickson (X)
Jul 14, 2016
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »