Subscribe to SDL Trados support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 SDL Studio 2019: "object reference not set to an instance of an object"
1
(555)
 Trados ergonomic color combinations
0
(307)
cesalec
Feb 1
 Trados not opening - error window says "file could not be located"
1
(359)
 Error message: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet
5
(492)
 Studio 2019 not showing typing errors
3
(358)
 Trados Studio 2019: unwanted automatic pretranslation when adding files
4
(424)
 ErrorMessage, hexadecimal value 0x1E, is an invalid character.
12
(15,202)
 One source two target languages
4
(1,293)
 How to correct target formatting when aligning files
2
(325)
 How to import MemoQ termbase into Studio 2017
2
(298)
 How can I convert an *.rc file into an *.rtf file to translate in SDL Trados Studio 2019?
1
(273)
 What is the point of the language setting in a project?
3
(526)
 Advice for a newbie: is using Trados (opposed to using other CAT tools) "essential"?
7
(919)
 I need help about how to calculate Rates in SDL Trados (repetitions, 95-99% match, etc.)
9
(3,221)
DZiW (X)
Jan 20
 bilingual files and clean files
8
(672)
msc2020
Jan 20
 Translation showing 0% matches and verification reporting segment not edited - how?
5
(504)
 White background
5
(603)
Natalie
Jan 17
 SDL Studio very slow at certain Batch-Tasks
14
(2,641)
 Easy way to mark text in DOCX for translation in Studio (2011) that doesn't involve hiding?
2
(361)
 Opening a Trados file opens a new instance of Trados
1
(297)
 Unable to open target document: Read-Error. Format error discovered in the file in sub-document...
1
(265)
 Open a single file for review in 2017
4
(451)
 How to import a pretranslated bilingual review file
2
(506)
 Extract repetitions
3
(400)
 Help need:convert an Excel file into SDL Termbase
7
(1,250)
 How can I create a TBX file from an Excel glossary
14
(6,805)
mc1529
Jan 7
 Defective updates to Studio 2017
0
(198)
 Trados 2019 - Parameter not valid!
4
(793)
 How to import Memo-Q translations into a TM in Studio.
1
(383)
 SDL Trados 2020 release date?
3
(1,937)
 Problem adding DeepL API key
1
(512)
 Slow computer with Studio
5
(727)
Gareth Evans
Dec 28, 2019
 Is there a way of deleting older versions of a file in Trados
1
(358)
Stepan Konev
Dec 26, 2019
 SDL Trados 2011 - can I change a file back from "in review" to "in translation"?
6
(689)
Paula McMullan
Dec 25, 2019
 "Clean and unclean Trados files" - How to do in trados 2019 (step by step)?
5
(805)
expressisverbis
Dec 19, 2019
 DeepL PRO integration
6
(724)
Samuel Murray
Dec 19, 2019
 how to create simple Word billingual file without tags originally from Trados 2014
8
(1,822)
Kean Hall
Dec 19, 2019
 DEEPL Pro is now available for Trados
13
(6,057)
Lorenzo Bermejo
Dec 18, 2019
 why embedded content tag definition would work in PO but not in XML files
2
(378)
Samuel Murray
Dec 16, 2019
 Does WorldServer create an extract of the TM when creating packages?
2
(358)
Hans Lenting
Dec 16, 2019
 Returning an SDL license from a PC that does not work.
6
(639)
Marianne Eden
Dec 15, 2019
 Studio 2019 SR2 update as of this morning
8
(969)
Wolfgang Schoene
Dec 15, 2019
 Weird message in Trados 2019: "Do you want to revert the native file..."
4
(606)
 SDL Studio: I hate it, I hate it, I hate it!    ( 1, 2... 3)
43
(7,498)
Roy Oestensen
Dec 11, 2019
 Why doesn't the set-up package already contain the latest Service Pack?
2
(353)
Hans Lenting
Dec 10, 2019
 Saving target file
4
(425)
Anne Greaves
Dec 9, 2019
 Verificar etiquetas en Trados Studio 2017
1
(283)
Samuel Murray
Dec 9, 2019
 Repetition function not working
1
(253)
 Enlarging rows in Studio 2019
2
(321)
Marianne Eden
Dec 4, 2019
 Matches from aligned documents not displayed
0
(207)
mroed
Dec 3, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search