Subscribe to Ancient languages Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Inclusive-format topic: is this Assyrian, and if so - kindly translate
3
(578)
 Mystery language - help needed please
5
(1,028)
Bailey Rempel
Sep 13, 2020
 Help Identifying Anatolian Language (Galatian Celtic?)
1
(1,061)
LilianNekipelov
Jul 15, 2016
 Biggest translation blunder in history?    ( 1... 2)
27
(5,701)
Kay Denney
Dec 29, 2015
 Need to rank the texts of the Hebrew Scriptures (Tanach) in order of difficulty
1
(1,105)
Robert Rietvelt
Nov 25, 2015
 Meaning of ISHBUNA in ancient Arabic
6
(2,684)
Peter Kovacik
Aug 26, 2015
 identification and translation when possible
1
(1,874)
LilianNekipelov
Sep 28, 2014
 Help to identify language
9
(3,477)
jorofer
Jun 11, 2014
 English to assyrian translators
12
(29,282)
bardaisan
Mar 21, 2014
 certified latin translators?
10
(9,539)
Irene Elmerot
Jun 4, 2013
 Translation from Old Greek to English
10
(4,405)
 Do you ever translate from Ancient languages (Latin, etc.)?    ( 1... 2)
23
(20,130)
 Microsoft Translator Hub Will Save Languages From Extinction
0
(2,633)
LingoTrust
Jul 17, 2012
 Request for public to help decode papyri in hunt for lost gospels, letters and literature.
0
(4,425)
Helen Shiner
Jul 26, 2011
 Inscription on plaque
2
(6,016)
trevorgina
Jun 24, 2011
 Dying language
3
(5,394)
 Latin Virtute or Virtus
3
(4,654)
 Old English    ( 1... 2)
15
(16,972)
Charlotte Blank
Nov 12, 2010
 Ancient Japanese
3
(5,549)
Daina Jauntirans
May 19, 2010
 Translating a name into Latin
3
(5,679)
alz
Oct 20, 2009
 Latin metrics - some CLEAR reference?
8
(10,866)
Angie Garbarino
Aug 23, 2009
 Off-topic: Greetings from your new moderator
1
(4,186)
Tonia Wind
Aug 4, 2009
 L. informatio Latin etymology
5
(5,716)
Yaotl Altan
Jul 30, 2009
 Indoeuropean linguistics?    ( 1, 2... 3)
41
(41,923)
Gewitter
Jun 27, 2009
 Tangut, Khitan, Juchen; Manchu    ( 1... 2)
24
(60,814)
chica nueva
May 25, 2009
 Off-topic: Welcome to the new Forum about Ancient Languages :)
13
(11,174)
chica nueva
May 2, 2009
 Does the Bible contain a host of translational mistakes?
1
(4,316)
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Apr 13, 2009
 Off-topic: Can anyone help me with translation Spanish-Latin?
2
(5,913)
Jose Mota
Mar 15, 2009
 Incised script on a Bronze Beaker.
0
(4,203)
Steve Solomon
Jan 25, 2009
 Off-topic: Help translating Akkadian, Ugaritic, and possibly Punic and Hieratic
0
(6,327)
AzureWolf (X)
May 25, 2008
 Latin (etymology)
6
(10,989)
Angus Woo
May 3, 2008
 Latin classes in Paris
0
(5,637)
Michelle Nava
Apr 6, 2008
 I found this great glossary for Latin lovers (no pun intended LOL!!)
1
(8,247)
Gerard de Noord
Dec 1, 2007
 Assyrians translators needed - Top prices
6
(9,545)
therecouldbe
Nov 6, 2007
 Pope bringing Latin back
14
(10,602)
nballerb
Jul 13, 2007
 Does anyone know of someone or somewhere that translates Latin medical terms
8
(9,085)
Maria Diehn
Apr 19, 2007
 Off-topic: Help! I'm trying to be funny in a dead language! (Latin advice, anyone?)
5
(9,592)
crichtfort
Aug 13, 2006
 Sanskrit Literature Translation help.
2
(9,715)
 Question about 11th century Latin
3
(10,275)
Katherine Zei
May 28, 2006
 I need help w/ a OE translation.
5
(10,738)
IanDhu
May 8, 2006
 Old and Middle High German into modern German
0
(7,368)
Martine Rey
Mar 13, 2006
 Roman Laws in French
1
(7,501)
Juan Jacob
Feb 9, 2006
 Historical Latin translation
4
(10,589)
Michael Putman
Jan 21, 2006
 Off-topic: HBO's "Rome"
9
(15,105)
Ana Brause
Dec 22, 2005
 Mystery Language!
8
(14,697)
Marcus Malabad
Nov 29, 2005
 A very amazing site about Latin texts and their translation.
2
(8,242)
 On-line translation of "Achilleid" by P.P. Statius
6
(16,141)
Adam Bartley
Apr 25, 2005
 "Gibbons"
0
(6,623)
Thierry LOTTE
Apr 6, 2005
 Bookplate translation into Latin
0
(7,687)
tanaudel
Jan 20, 2005
 Urbanization...is it only a 20th century phenomenon?
5
(8,733)
Parrot
Nov 8, 2004
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
MultiTerm
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »