Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 A better way to edit a TM?
4
(172)
 The export failed because of incorrectly paired "hlink" tags
12
(3,268)
Orietta G
Jan 25
 PSA for those using MemoQ with Dragon NaturallySpeaking
3
(335)
 Russian help for memoQ 9.2
0
(35)
mikhailo
Jan 22
 What is the best time of the year to buy MemoQ?    ( 1... 2)
17
(986)
Rocio Palacios
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Jan 20
 is it possible to merge multiple sdlxliff files into 1 file during import into MemoQ?
2
(146)
 Import only certain PowerPoint slides
1
(171)
 Exporting a RTF for translators that do not use any CAT Tool and importing it back in MemoQ
9
(286)
 Always show error message when trying to close a project
0
(90)
 Suddenly, nearly all of my TMS in MemoQ (2015) are not working, "Resource not available"
3
(210)
 MemoQ - How to import an entire Excel cell as one segment?
2
(273)
 Termbase synonyms
0
(181)
 Export aligned file into translation view
3
(226)
 How to mark wordcount-based sections in large document
4
(354)
John Fossey
Dec 30, 2019
 Cannot check out online project
10
(2,301)
Jungers
Dec 30, 2019
 How should I remedy the internal application error in MemoQ?
1
(207)
John Fossey
Dec 24, 2019
 Converting placeholders and markup annotations such as [{0}] and \n into tags
1
(262)
Hans Lenting
Dec 22, 2019
 Is it possible to have QA check consistency for one TB but not the other?
4
(304)
Max Jeremiah
Dec 20, 2019
 Font size in the Translation preview window
9
(6,044)
Ahmed ALEM
Dec 15, 2019
 Populating TM from txt files
2
(285)
John Fossey
Dec 14, 2019
 Receive error message every time closing memoQ
5
(291)
Akiko Detke
Dec 13, 2019
 Can't open the transferred local projects on new computer
10
(489)
Akiko Detke
Dec 11, 2019
 Setting preferences - installed memoQ to a new computer
3
(249)
Akiko Detke
Dec 10, 2019
 MemoQ do not add space at end of target
4
(254)
MollyRose
Dec 10, 2019
  Internal application error
2
(248)
Bushido1
Dec 10, 2019
 Has anyone ever actually installed DeepL plugin in MemoQ?
4
(452)
Wolfgang Schoene
Dec 10, 2019
 Has anyone ever got this error message from MemoQ? What does it mean and how can I fix it ?
2
(234)
John Fossey
Dec 6, 2019
 MemoQ: Inserting tags around a term
0
(145)
 Can I import half translated file into MQ and merge it with an active document in MQ ?
5
(325)
YL2017
Dec 5, 2019
 MemoQ fails to import TM in SDL package
1
(264)
Akiko Detke
Dec 3, 2019
 MemoQ extremely slow in typing
5
(711)
Kit Rumpenhorst
Dec 2, 2019
 How to import XTD-files in memoQ
7
(324)
Jorge Payan
Dec 2, 2019
 Terrible performance issue with MemoQ 8.3
3
(477)
AmauryDoare
Dec 2, 2019
 How to import a Trado Studio sdltb into MemoQ
1
(222)
Stepan Konev
Nov 29, 2019
 Import xml file in memoQ with Multilingual XML filter
1
(228)
Fabian Kombeny
Nov 29, 2019
 How to insert line breaks inside target segments?    ( 1... 2)
16
(10,512)
ahmadwadan.com
Nov 29, 2019
 How to translate Memsource projects in memoQ    ( 1... 2)
21
(6,549)
Fabio Tursi
Nov 22, 2019
 Where are the files (project checked out from server)
2
(201)
123Translations
Nov 22, 2019
 How to ignore multiple QA warnings at once
1
(263)
Vera Schoen
Nov 21, 2019
 MemoQ referral program
1
(285)
Michael Beijer
Nov 20, 2019
 How to open a localization file with the same source/target languages
0
(135)
Trevor Chichester
Nov 20, 2019
 Not inserting matches
1
(182)
TranslateWithMe
Nov 17, 2019
 Which importing settings to import a Trados TMX into MemoQ 9.1?
4
(358)
Samuel Murray
Nov 13, 2019
 I moved a Studio 2019 project to MemoQ, how do I send the first file to customer for check?
0
(163)
Fredrik Pettersson
Nov 11, 2019
 Do I have to remove personal TM from project before delivery?
4
(420)
MollyRose
Nov 8, 2019
 How do I check out a project from my client's server without a license?
2
(275)
LeoM1905
Nov 7, 2019
 How does joining segments affect other translators working on exported data?
8
(440)
kd42
Oct 31, 2019
 Cursor disappears from the target field
6
(3,556)
Angel Llacuna
Oct 31, 2019
 Unable to copy/paste using MemoQ online on a Mac
1
(283)
Hans Lenting
Oct 24, 2019
 What is the best way to translate a PDF document?
6
(707)
Samuel Murray
Oct 23, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search