Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 MemoQ tries to create a new project at export
2
(124)
 memoQ Server. Resolving conflicts when several people work on the same project (memoQ 9.5)
0
(93)
 General error when opening MemoQ
9
(11,827)
 In MemoQ 9.3, how do I display the html preview pane beneath the segment area in the editor window?
5
(321)
 Why aren't my changes overwriting the previous translations in the TM but only added?
2
(305)
 General error upon opening every single project
5
(2,463)
 Why did I suddenly get this internal application error in MemoQ?
4
(519)
 Status bar in Memoq 8.2 missing
4
(1,236)
 How to copy all MemoQ target segments?
3
(249)
 How to "accept all" tracked changes in 9.1.8
3
(491)
 MemoQ with two screens
2
(251)
 CTRL+X, CTRL +V not working    ( 1... 2)
19
(7,836)
Gatom
Oct 2
 "Use MT" is greyed out
1
(191)
 Problem with transfering memoq to new computer. System.Net.Sockets.SocketException
0
(141)
 MemoQ - How to import an entire Excel cell as one segment?
5
(703)
 PSA for those using MemoQ with Dragon NaturallySpeaking
9
(1,178)
 Please Help! How do I deliver the review of an xlf file received by email?
6
(384)
 MemoQ 8.+ performance - scrolling up and down oh so tortuously slow    ( 1... 2)
28
(3,613)
 Export failed: Access to the path 'xxxx' is denied.
5
(331)
 Is there a way NOT importing header section in Word
4
(356)
 Can I use my own QA settings (instead of default) for a server-based project
2
(211)
 Preferred term in termbase
0
(147)
 Omit forbidden terms in Translation results window?
2
(236)
 Version 9.4.11 When my PC occasionally blows up and I restart MemoQ my work is lost
6
(480)
 Automatic insertion / Pretranslate doesn't work?
5
(1,697)
Vu Nguyen
Aug 27
 MemoQ segment filter by range (for QA)
2
(227)
gfichter
Aug 21
 Inclusive-format topic: Outstanding response from MemoQ support
3
(507)
 HELP: 02007 error: Tag "mq:it" is not defined in the document's configuration
11
(2,929)
 Display number of words on Translation view?
0
(154)
 Clearing target segment
2
(247)
 How can I make sdlxliff files exported from memoQ 9 workable on SDL Trados 2014?
2
(287)
 There is no working TM attached to an online project?
0
(200)
 memoQ "Update from bilingual" not displaying
1
(228)
 How can I use memoQ on two computers (via cloud)?
5
(557)
 MemoQ R14 panes not showing can't import/export
1
(246)
 A couple of questions about MemoQ
7
(650)
jyuan_us
Jul 22
 Renewal
5
(414)
 MemoQ clearly connects to server upon each confirmation - even on manual sync
3
(361)
 Create tags in MemoQ
2
(283)
 MemoQ text inside [] regexp
7
(427)
 MemoQ on Mac?    ( 1... 2)
28
(25,603)
 MemoQ does not launch - Activator version mismatch
4
(2,883)
 Cannot Export Bilingual Table RTF
0
(227)
 mqxlz viewer
4
(439)
 Index was outside the bounds of the array
2
(337)
 DeepL MT Plug-in does not return any longer translation suggestions
2
(363)
pjg111
Jul 1
 Changing pane locations
2
(363)
 Line break in target segment
3
(348)
 memoQ freezes while editing SDLPPX using Dragon 15.3
0
(209)
 Mark multiple issues as fixed in QA report
4
(378)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search